OCR Output

SÄFVAR III

egen kapellpredikant. Med stora uppoffringar af den fataliga och fattiga befolkningen
byggdes ny kyrka ar 1896, hvarefter det gamla kapellet flyttades för att tjänstgöra
som loge i närheten af gamla begrafningsplatsen.

En bild af Säfvar kyrka förekommer i Från bygd och vildmark arg. 8, 1921 (s.21).

KYRKOHERDAR.

1. Fredrik Haggqvist (1836—56), f. 30 dec. 1800 i Sabra, son
af torparen Nils Wanglund. Stud. i Upsala 1821, prastv. 20 febr. 1825
till adj. i Selanger, vakanspred. vid Sidensjö sacellani 1827, nadarspred.
vid Pitea landssacellani s. a., tillika v. kollega i Piteå skola en del af vt.
1828 och 1829 samt året 1830; past. adj. i Piteå I maj 1829, past. ex. okt.
1833, interimspred. i Säfvar maj 1834, utn. 28 okt. 1835 till khde i Säfvar
på samma gång som A. A. Grafstrém till Umeå, tilltr. nov. och installe¬
rades i ämbetet vid kyrkans invigning I jan. 1836 af prosten d:r J. Ris¬
berg. Häggqvist hade goda ämbetsgåfvor, men hans begifvenhet på
starka drycker tilltog mer och mer, hvarför han visade sig högst oregerlig
i sitt hus och misshandlade sin hustru, så att hon slutligen måste öfvergifva
honom. Han inackorderade sig darefter pa gastgifvaregarden i Safvar,
hvars värdinna (en fru Säfsten) var den enda som hade någon makt öfver
honom. Vid en biskopsvisitation här var han synnerligen rädd för sockne¬
bornas anklagelser och höll sin bössa laddad för att förkorta sitt lif, men
dessa voro öfverseende nog, och han undgick näpst. Afledi Säfvar 23 apr.
1856.

G. 1827 m. Catharina Sophia Holmbergsson, {. 1/5 1805 i Hsand, dotter till
postdirektor Olof H. och Anna Brita Wikman; ¢ i Stig, Sabra 3/6 1877.
Barn: Olof Fredrik, f. i Piteå "/, 1829; Nils Johan, f.'|s 1832; Eric August,
f. i Säfvar 3/9 1835; Fritz, f. 18/9 1837.

2. Knut Ludvig Strinnholm (1858—081), t.f. pastor härst:
apr. 1856, utn khde apr. 1858, tilltr. I maj s. å.; khde i Burträsk 16 sept.
1878 och tilltr. I maj 1881.

3 Jakob Löfvenmark (1881—1920), f. 29 aug. 1847 i Sthm,
yngste son till khden i Brunflo Anders Olof Léfvenmark. Mogenhetsex.
i Ostersund 5 juni 1869, stud. i Upsala ht. 1870; efter dar aflagda teol. exa¬
mina prastv. i Hsand 18 juni 1876 till past. adj. i Brunflo, tillika v. pastor
darst. aug. och sept. 1877, v. past. i Lit 3 man. från I mars 1878, darefter
ater adj. i Brunflo och v. pastor dar fran 14 maj 1879. Past.-ex. 2 apr.
1880. Af Kgl. M:jt utn. till khde i Safvar 1 apr. 1881 och f6rordn. att