OCR Output

100 SABRA

KOMMINISTRAR.

1. °Sigvardus [1580] uppfores som kapellan af Tuneus, hvilken
yttrar om honom: »hvarest han var född, hvarifrån eller hvart han kom,
eller om han dog in officio vet nu ingen säga».

2. Matthias Helgonis [1590—1611] undertecknade som kapellan
i Sabra Upsala motes beslut 1593. Bebodde ett eget hemman i Hiersta
i Säbrå s:n, hvilket ännu 1630 var i hans ägo, ehuru han redan 10611 till¬
trädt befattningen som khde i Ljustorp, n. 7.

3. Johannes Petri Simplicius (1613—19) eftertradde sin fa¬
der Petrus Nicolai som khde i Sabra (se ofvan). I uppbordslangderna fér
Alfsborgs lésen, dari han ar uppförd som sacellan härstädes under de
angifna åren, förekommer följande anteckning: »Her Johan kappellan
haffuer warit förordnat til att sytha sinn ålderstegne fader och stådtt
församblingen före såwäl som prestegården medh giestt och gånga och
alle uthlagor, hafuer fördenskuld inthet utgiordt, utan förmodar i under¬
dånighet ther med förskoning». Se vidare khde i Säbrå, n. 8.

4. Nicolaus Jon& Fors (1620—39) från Forssa s:n i Hälsing¬
land är troligen den studerande, som under namnet Nicolaus Jone Hel¬
singius 22 okt. 1599 inskrefs i logiska klassen vid Upsala universitet.
Den 19 nov. 1620 var herr Nils, kapellan i Säbrå gäll, närvarande vid ett
bröllop i Viksjö, där en karl blef så illa knifhuggen, att döden följde.
Om Fors’ mellanhafvande med sin pastor, se ofvan khde n. 8. Han
synes till en början bott i Stigsjö och ständigt fatt dragas med fattigdom
samt rätt snart blifvit så orkeslös, att anställandet af en vice komm.,
hans blifvande efterträdare Laurentius Erici, blef nödvändigt. Fr. o. m
1639 uppföres denne som sacellan jämte honom, men var tydligen den
som skötte tjänsten. Landshöfdingen Hans Strijk befriade i resol. 4 juli
1649 hederlige och wällärde her Nils Jon& Fors, kaplan i Säbrå gäll,
från erläggande af kvarntullspenningarna på grund af den stora fattigdom
och olägenhet han drages med, så ock emedan han och hans hustru nu
äro till så hög ålder komne, att de näppeligen förmå sig själfva syta och
fordra. Han lefde ännu 1658 men måste ha dött före 1660, enär hans efter¬
lefverska då i änkehjälp uppbar 2 tnr från Vibyggerå kyrkoherberge och
samma understöd år 1662 »jämte tillskott af pastoribus i Torp och Tuna,
där hon någonstädes bodde».

En dotter.