OCR Output

Konungens Befallningshalvandes i Västerhottens län
Kungörelser

år 1907. ;

Ser. B. Landskansliet. N:ris 108—-110.

Uppläses i Löfångers sockens kyrka.

N:o 108. Med förmälan, att N. J. Berggren i Gammelbyn
ej kunnat förmås att upptaga afloppsdike genom sitt ägande ur¬
fjällsskifte inom Gärde by i Löfångers socken, har G, Andersson
anhållit om förordnande” för e: Landtbruksingenjören EL VWTES
ström att förrätta sådan syn, som afses i gällande dikningslag i
och för upptagande af ifrågavarande afloppsdike; Och varder 1
anledning häraf öfrige delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom -förelagdt, att, vid atventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Löfångers sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig ' med "sökanden 1 valet- af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen i Löfångers distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 109: Sedan Lars P. Falhloren, J: OO: Bergmark, Karl
Hedlund, M. Hedlund d. y., Teodor Bergmark, Joh. Andersson,
JE Markstedt, M. Hedlund AH. AA. Gustalston. Petter Johans¬
sor, Anders Antonsson, B. Östensson, O År Marklund och Karl
Bergström med förmälan, att de ledo stora skador genom det
höga vattenståndet i Kåge älf, anhållit om förordnande för e.
Landtbruksingenjören H. Wikström att förrätta sådan SYD. söm
afses i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20
Juni 1879 samt upprätta förslag: Toch "för.s sänkning af den del
af Kåge ålf, som genomskär Ersmarks by i Skellefteå socken,
varder i anledning häraf öfrige delägare, dem förrättningen angå