OCR Output

SVEG 81

G. m. Anne Livsdattey, som Annu lefde 1650.

Barn: Claus, f. 1627, kapellan 1649 hos fadern, sinnessvag, forkortade
sitt lif 1665; Liv, f. 1630, sorenskriver i Osterdalen; Jacob, f. 1632, stud. 1650,
baccalaureus 1656, kapellani Elverum, + 1668; Jens, f. 1634, sogneprest i Elverum,
+ 1670; Niels, f. 1635, en vildbasare; Anne, f. 1637, ¢ ogift 30/9 1712 i Ullensaker;
Catrine, f. omkr. 1640 g. m. sorenskriver Hans Thomason Holst, + 19/2 1723 i
Ullensaker; Lars, f. omkr. 1644, gräfde 1668 en fiskdamm på Elverums präst¬
gård; Henrik, inblandad i ett slagsmål i Grue 1675. (S. H. Finn-Gronn, Elverum.
En Bygdebeskrivelse, 2. Kr:nia 1921, s. 103.)

4. Oluf Bertilsson Angdal (1636—42), var under dessa år hjälp¬
präst åt khde Mogens Pederssgn härstädes och blef hans måg, utnämndes
1642 till vice pastor åt khde Oluf Nielsen i Offerdal och blef hans efter¬
trädare, se Offerdal. |

5. Ericus Olai Forselius [1653—1661]. Sacellanus dn. Ericus
uppges förstnämnda år varit skyldig kyrkan i Lillherrdal ett belopp af
1'/, riksdaler, som sedan betalts. Han har med fullt utskrifvet namn som
vice pastor undertecknat Svegs tiondelängd för 1659. Konsist. erbjéd
honom 8 mars 1661 sacellanien i Nätra, som han tillträdde på sommaren,
Sist komm. i Resele-Liden. Egendomligt nog förekommer han äfven
under namnet Schecht, hvilket kan gifva anledning till den förmodan, att
han är fader till den Jacob Schecht Angermannus, som afled som hörare i
Umeå skola 1698. |

6. Nicolaus Petri Anzenius, Umensis [1662], förmodligen f. i
Umeå, inskrefs ht. 1653 i Hsands gymn., blef stud. i Upsala 25 okt. 1656,
men fullbordade sina teologiska studier läsåret 1659—60 vid Hsands gym¬
nasium och blef kollega i trivialskolans I1:sta klass; han hade en särdeles
god stil. Tilltradde kapellanstjansten i Sveg maj 1662, men drunknade
om hösten s. å. Den 2 nov. mottog konsist. bref från sal. dn. Nicolai
Anzenius', fordom komminister i Sveg, k. moder med begäran att få behålla
detta årets lön att betala hans gäld med; men emedan han ej lämnade
hustru efter sig, kunde konsist. ej bevilja henne mer, än hvad som belöpte
sig för tiden mellan I maj och hans dödsdag. Dock dröjde man med att
tillsätta platsen för att få medel till betalandet af hans skulder.

7. Olaus Unzeus (1663—78), var apologist i Hsands skola, då
han 6 dec. 1662 fick konsist. skrifvelse med sig till dominus pastor i Sveg
att succedera sal. Nic. Anzenius i sacellanitjansten. Bodde som kapellan
i Mo har i Sveg och tilltradde som khde i pastoratet 1678.

6— 26387. Härnösands stifts herdaminne. Del IV.