OCR Output

3
sökandene 1i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬

mannen i Burträsks distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 10 Juni 1907.

H. Biörklund.

Arv. Almqvist.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.