OCR Output

SVEG 75

Upsala I sept. 1686, prästv. 4 okt. 1691; 2:dre komm. i Hsand 1692 och
kollega i trivialskolans 1 klass 1693 efter Dan. Hernodius (se I, s. 359),
kollega i 2 klassen 1708. Erhöll kungl. fullmakt som khde i Svegs regala
pastorat 1710, tilltr. 1712. Konsist. tackar i skrifvelse af 9 sept. 1710
K. M:t för konfirmationen af stadskapellanen Ericum Sebrelium till denna
tjänst. Han afled 19 nov. 1749 som stiftets senior.
G. 1) 1692 m. komm. i Hsand P. Gropmans änka Brita Lind, förut g. m.
komm. därst. J. Hernelius; 2) 1703 m. Elisabeth Huss, dotter till khde Olof Huss
i Torp, ¢ ?/2 1764, begr. i Indals kyrka 4/s s. a.
Barn: i förra giftet 5 st. döda i barndomen; — i senare giftet 15 st., hvaraf
6 nådde mogen alder: Brita, f. 1705, g. m. eftertr. khden Jonas Grubb; Marta,
f. 1707, g. m. khdarne i Indal 1) Haquin Drake, 2) Petrus Lang; Anna, f. 15/3
1711 i Torp, g. m. khden J. S. Thelaus i Botea; Olof, f. 1717, sist khde i Gudmund¬
rå n. 17; Maria Elisabeth, £. 1720, g. m. khde Jonas Walster i Ytterhogdal; Chri¬
stoffer, £. **/) 1723, khde i Hede n. 15.

20. Jonas Laur. Grubb (1751—52), bondson fran Grubbe by
i Nora sin, f. omkr. 1686. Stud. i Upsala 6 sept. 1712, aflade pristex.
i Hsand 17 apr. 1717, hvarvid han stod sig bast bland examinanderna,
samt forordn. till adj. åt företrädaren, hvars måg han sedan blef. Af
konsist. utnamndes han 29 nov. 1721 till collega 1:mz classis schole trivialis
i Hsand men fick enl. res. 2 okt. 1723 byta tjänst med komm. i Sveg
Olof Léfdahl. Aflade past.-ex. 22 sept. 1740 och utnämndes till khde
efter sin svärfader 30 jan. 1751 med tillträde 1 maj s. å. Efter en föga
mer än ettårig verksamhet som pastor afled han 13 juli 1752.
G. m. Brita Sebrelia, företrädarens dotter, + i Sveg 18/2 1792 i sitt 87. ar.

En son: Erik, f. 1735, stud. 1752, rymde till Norge, återkom och kallade
sig sedan Sebrell, ¢ ss. kapellpred. i Stugun (III, s. 126).

21. Petrus Erici Rissler (1755—76), f. 1701 i Risnads, Stigsjé
sin, son till bonden Erik Ohneson. Stud. i Upsala 5 apr. 1722, prastv.
16 mars 1729 till adj. åt khden Christian Buscherus i Ragunda; sökte
ett kollegat i Frösö skola 1730; utn. komm. i Lit-Häggenås 9 juli 1735,
tilltr. 1736; khde i Sveg 4 jan. 1755. Följande år begär han på grund af
långlig tjänst och märkligt men i högra knäet och foten att i detta vid¬
sträckta och folkrika pastorat få en hjälppräst, hvilket beviljades (Hdpr.
”/) 1756). Under Risslers khdetid uppkom i Lillherrdals annex ett
religiöst svärmeri, till hvars utbredning och öfverdrifter församlingens
komm. Mårten Thunborg delvis bar skulden. Det föll på khdens lott att
söka dämpa rörelsen och hålla konsist. underrättad om dess yttringar.
År 1756 anmälde byamännen i Foglasjö i Mora s:n sin önskan att få höra