OCR Output

74 SVEG

bevistade prästmötet i Hsand febr. 1694. Afled 2 sept. 1704 och begrofs
i Svegs kyrka 7 dec.

G. m. Christina Unea, dotter till foretradaren khde Olaus Uneus.

18. Jonas Andreze Trundman (1707—10), bondson f. 4 hemma¬
net n. 2 i Trundafvans by i Pitea sin. Inskrefs som stud. vid Upsala
univ. 7 nov. 1663, lämnade universitetet 1666 för att tjänstgöra som kollega
vid Piteå trivialskola, prästv. 1669 och blef komm. i Torp-Borgsjö s. 4.
På prästmötet i Hsand 1694 framkastade han frågan, huruvida icke pasto¬
rerna borde gifva sina komministrar respengar, när de resa till synodum.
Res.: Pastores och Comministri böra resa hvar sin gång, och vill icke Pastor
resa, då honom bör, utan vill hafva sin comministrum åstad, så är det
skäligit han gifver honom rese- och förtäringspengar, men är någondera
sjuker och församlingen icke kan vara utan präst för sochnebåden och
andra händelser skull, då ursäktas de båda, allenast någon notifikation
därom inkommer. (Hdpr.) Efter 38 års tjänst som kapellan i Torp för¬
ordnades T. genom fullmakt, utfärdad af Carl XII i Blonie 25 aug. 1705,
till pastor öfver Svegs, Lill-Herdals, Hogdals och Elfros” församlingar och
tilltr. befattningen maj 1707. Afled 29 juni 1710, »sacra sua infula venera¬
bilis vir». Till Torps kyrka hade han och hans maka år 1682 skänkt en
ljusstake af mässing.

G. m. Märta Johansdotter Huss, f. 1654, dotter till guvernementsfiskalen i
nr Johan Erichson Huss och Margareta Bachea; dog i Sthm 22/33
1723 och jordfästes i St. Olofs kyrka 28 nov., hvarpå hennes stoft fördes till
Sveg och nedsattes i mannens graf. En af arfvingarna skänkt metalljuskrona
med makarnas namn upphängdes öfver grafven. Grafskrifter öfver dem äro
tryckta, den ena författad af prosten N. Sundius i Nora 1710, den andra af sonen,
rektor Abraham T., 1723.

Barn: Johan, f. i Torp stud. 1694, fil. mag. 1703, adj. i Katarina förs. i
Sthlm s. a., sist regem.pastor vid artilleriet, { 1720 begr. i St. Olof i Sthm; Beata,
f. 2/1. 1682. g. m. grosshandl. och proviseuren vid Kgl. Hofvet Olof Bang", t
1735; Maria, g. m. handelsmannen Nils Boreen; Abraham, f. 7/5 1688, rektor i
a Olai skola i Sthlm, + 1734; Andreas, f. i Torp 5/2 1691; Margareta Sophia, f.

4/5 1693, g- 1) m. kaptenen vid fortifikationen Andreas Decker, 2) 18/35 1743 i
Fore m. landtmat. i V. Norrl. Nils Spole, + i Torp °/s 1743; Jonas, f. 2/8 1696,
ie IE 1697 i Torp; Jonas, som fil. kand. i Upsala f 2/1 L727.

19. Erik Christ. Sebrelius (1712—49), f. 1664 i Lagdom, Sabra
an, bondson. Med betyg från Hsands gymnasium inskr. som stud.

1 Broder till khde Abraham Bang i Torp. En dotter till Olof Bång och Beata Trund¬
man, Magdalena Bång, f. i Sthm 17/6 Tris es 4 1734 m. fältkamrer Johan Sundell på Andersön
i Jämtl., afled i Viken, Alsens s:n 1/5 1782.