OCR Output

SVEG ws

arfvingar skulle hafva dem igen af successore eller ock njuta 2 nådår
(Hdpr. 1661). I Svegs tingsprotokoll för 20 sept. 1664 anföres, att herr
Martin, kyrkoherden, besvärade sig öfver sin granne i Ytterberg, som
utbetar hans slatt. Afled 20 april 1677.1
G. m. Anna Michaelsdotter Booy (?).
Barn: Anna, g. m. tullinspektoren Petter Rathkin i Hsand, { dar, begr.
80/, 1724; Karin, f. 1633, g. m. en valbergad bonde Anders Persson i Storboda,
Torps s:n, + 5/11 1715, 82 ar 8 m.; Margareta, g. */; 1678 m. borgaren i Hsand
Petter Mansson Léf; Christina, g. m. komm. Simon Limneus i Sveg.

16. Olaus Johannis Unzeus (1678—88), f. i Hsand, där fadern
Hans Hansson Uneeus var borgare och brodern Jacob Hansson U. blef glas¬
mästare. Stud. i Upsala 26 nov. 1655, var 1660 apologist i fadernestadens
trivialskola, forordnades till pastorsadj. at företrädaren khde M. Buller¬
nzsius 1 Sveg och vidimerade jämte honom socknens fattiglangd for ar
1661. Uneus mottog konsist. bref af 6 dec. 1662 till dom. pastorem
att fa succedera sal. Nic. Anzenius i sacellanitjansten, tilltradde 1663 och
bodde som kapellan på Mo torp. Som vice pastor åt företrädaren lyc¬
kades han 1672 återbörda till Öfverhogdals kyrka den dit donerade
ängslotten Fagerflo (JFT 5, s. 81). År 1678 blef han khde i församlingen
och lär ha fått utstå åtskilligt obehag i anledning af det vid denna tid
florerande trolldomsväsendet. Enl. Tuneus afled han 1688.

G. m. Anna Johansdotter Schiller fr. Hsand, flyttade en tid efter mannens
död till Sthm.? Ar 1709 !7/& intercederade Hsands konsist. för pastoris i Sveg
anka Anna Schiller, att hon matte fa de 6 tnr donationsspanmal, som voro lediga
efter afl. löjtnant Pär Olson Helsing i Grundsunda (RA domk. skr. 1647—1718).

Af barnen: Johannes, f. ua 1667, khde i N. Lulea; Olof, fil. mag. i Lund,
sist prost och khde i Stoby i Skane, + !/7 1729; Christina, g. m. eftertr. khden
Sam. Alstadius; en dotter g. 1) m. képman Lorens Sund i Hsand 2) m. radman
Daniel Noreus; Maria, g. m. en Eltman i Sthm; en dotter g.m. Joh. Norberg.

17. Samuel Alstadius (1690—1704), son till khden Isak Alstadius
i Refsund n. 12. Inskrefs i Upsala universitets studentmatrikel 5 febr.
1676; esquadronspräst vid Jämtl. regemente 1679, khde i Sveg 1690,

1 Hans grafsten af röd kalksten står upprest mot kyrkans yttervägg och bär, frånsedt
den nästan utplånade randskriften, följande inskription: »Här under ligger begrafven den
werdige och wellerde mannen Martin Bullernesius och fordom denne forsamblings kyrko¬
herde, hvilken i Herranom saligen afsomnade den 20 april Anno 1677».

* I bref till lansguvernéren i Gefle skrifver sonen Johannes fran Hsand 17/7 1695 A sterb¬
husets vägnar, att hans svager khden Sam. Alstadius dri Sveg, men öfriga medarfvingar äro
skingrade; hans mor och 3 omyndiga systrar äro i Sthm och en broder vid akademien i Lund.
En syster Maria hyrde ut ett stenhus i Sthm. (GLA.)