OCR Output

72 SVEG

klosters bibl. n. 9, RA.) Han synes dock undsluppit faran genom att kasta
sig in i Rånböle skans, där han 12 febr. 1658 till kommendanten Nils
Finck utgaf ett kvitto på 12 dlr s:mt och 2!/, t:a säd som lön för 3 månaders
tjänst (GLA). Att khdens egendom emellertid sköflats af fienden, fram¬
går af ett bref, som superintendenten P. Steuchius 6 mars 1660 aflät som
svar på en skrifvelse från guvernören grefve J. G. Oxenstierna af 9 febr.
s.å. Khde Watz hade aflidit år 1659, och på änkans anhållan hos guver¬
nören, att sonen Sven skulle få blifva faderns efterträdare i Sveg, svarar
nu superintendenten, att sonen hvarken till erudition eller år kan prediko¬
ämbetet företräda, mycket mindre ett sådant rum och function, ej heller
var han nog stadig. Dessutom hafver hans salig fader varit i stort split
och buller med sine åhörare, så att man nu kan frukta, det hans enka
med sine barn därsammastädes ej något väl sitta skulle. »Om hennes
nödh och stoora fattigdom är tyvärr allom nogsampt kunnigt, dock är denn
samma icke Gudi tillskrifvandhes, icke heller fiendhen så myckit, der man
sanningen nödgas upptäcka, uthan som värre ähr begges deres försummelse
vidh sitt huushålls inrättandhe. TyiSwegh hafva före dem suttit sådana
män, som godh hjelperåd haft hafva, ja ock iblandh förmögne män; men the
såthe der allt bortåt med quijdha såsom dhe der icke kunde nähra sig. Altså
kunna folket icke väl förstå, hvaruti det myckna bestod, som fienden dem
afhende. Sedhan hafver den sal. mannen beklädt andre tiänster, förr än han
til Sweg kom, vidh hvilka före och efter honom ehrlige män hafva närdt sigh,
men för det goda folcket var thet altidh lijthe och altzinthe; ähr förden¬
skuldh denn gissningh aff deras åhörare altidh giordh, att dhe skulle nap¬
past affstadt med quijda och klagan 6ffver sin bergningh, om dubbell eller
mehra inkomst dem tilfallit hafver.» (GLA, D III d: 1, prasters skrifvelser.)
Khdens namn »Was» forekommer 4 lillklockan i Ofverhogdals kyrka.

Hustruns namn ej bekant.

Barn: Sven, f. */, 1638, kapellan i Hsand 1662, (se I, s. 349), sist prost och

khde i Bollnas, + */s 1694; Johannes, inskrifven som stud. vid Ups. univ. 29/12
1655 på samma gång som brodern.

15. Martinus Petri Bullernzsius (1660—77), f. i Bollnas s:n,
Halsingland. Stud. i Upsala 15 nov. 1629. Blef kapellan i Torp-Borgsj6
1631 och bodde som sådan i Ofvaned. Utn. till khde i Sveg 1660 och
introducerades här af superintendenten P. Steuchius vid hans visitation
25 jan. 1661 »med heela gällets godha nöije och stora behagh». (Hdpr.)
Lillherrdalsborna framställde vid samma tillfälle begäran, att kapellanen
skulle vara bosatt i deras socken, men detta afslogs afsuperintendenten.
Khden måste åt sin företrädares Watzens relicta betala 60 rdlr, men hans