OCR Output

70 SVEG

Peder Nielssen nämnes äfven i flere andra handlingar, och i anledning af
den 1592 uppkomna tvisten om råmärken mellan Sverige och Norge har
han vidimerat en kopia af gränsrån. (UB, S. 24.)

11.” Petrus Matthie [1606—16], af Tuneus uppford som khde
har 1616. I en norsk slakttavla’ återfinnes han under namn Peder
Madsen ss. son till en rådman i Malmö och fader till efterträdaren. På
vintertinget i Sveg 27 jan. 1606 framkom inför rätten Herr Mogens Peders¬
sen, präst till Sweig, och klagade å sin faders, khde herr Peders vägnar,
att bönderna i Hede plägade gifva tionden af de djur, som fångades i
Pålsnäs och Wimnäs skogar, till prästen i Hede, oaktadt dessa skogar till¬
hörde Svegs socken. Med hänsyn härtill dömde rätten, att ifrågavarande
tionde hädanefter skulle utgöras till prästen i Sveg (Lillherrdals ka). Herr
Peder, som då tydligen hade sin son Mogens till kapellan, tillkallade hösten
samma år en synenamnd for att fastställa rågränsen mellan prästgården
i Sveg och Öfverbergs byägor. Förrättningen ägde rum 27 sept. 1606 och
stadfastes pa tinget 15 jan. folj. ar. (E£. Modin 1, s. 78.)

12. Mogens Pedersson (Herdalinus) [1617?—34], son till fore¬
tradaren, khden herr Peder, at hvilken han 1606 var medhjälpare (se
ofvan). Till Lillherrdals kyrka gaf han ar 1610 */, daler. Ar 1628 den
20 apr. köpte herr Mons Pedersson en ang vid éffre becken pa Brefloden
for 6 rdlr I ort. På vintertinget i Lillherrdal 20 febr. 1634 beder Peder
Joenson sin kierre sogneprest hederlig och wellerde mand her Mogens
Pedersson m. fl. bevittna ett bref, hvarigenom han och hans systrar
salde sin gemensamma jordegendom i Kyrkbyn i Lillherrdal for 88 rdlr
in specie at sin farbroder Kiell Henningsén och hans hustru Marit
Halvarsdotter. Khden synes kort därefter afgått, enär efterträdaren
följande år tillträdde pastoratet, men ännu 9 maj 1641 var han i lifvet.

G. m. Elisabet Jensdatter, som uppgifves ha varit från Oviken, möjligen
dotter till khden Jens Hemmingsson därst. Hon afled hos sin dotter och måg i
Offerdal ?7/+ 1659, och hennes ännu väl bibehållna grafsten förvaras där i kyrkan.?

Barn med tillnamnet Herdal!: Hendrik Rötter (Rytter), stor godsägare på
gården Stangvik, Nordmöre; Jens Mogensen Herdal, resid. kapellan i Beistad

' Enligt en i W. Lassens Saml. i Norske Riksarkiv férefintlig afskrift af »Bernhofternes
Familie-Bog» (benaget meddelande af stud. jur. herr Henning Sollied, Oslo).

* Inskriften lyder: [Matrjona Hustrv Elisabet Jensdatter Her Mogens Ped{ersséns]
Pastoris vdi Sveig i Herdal efterlefvise som dod den 27 April An. 1659 vdi... alders [aar]
Herre jeg ska skue dit ansicht i retferdighed jeg skal blifve mwt nar jeg obvogner efter dit
billede Ps. . . . Rom. 8. Vi ere vel salige dog vdi haabet.