OCR Output

2

vida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Nysätra distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 106. D. R. Markstedt, A. Wikberg och A. Lundmark
hafva anhållit om förordnande för Kommssionslandtmätaren M.
Mörtsell att verkställa laga klyfning å hemmanet !/s mtl N:o 6
Ytter Ursviken -1i Skellefteå socken; Och varder, jämlikt 13 $ i
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866,
i anledning häraf öfrige delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen 1 Skellefteå norra distrikt att hit insända bevis
om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o: 107. Enäår Olrnik indablooenh Ho Vv. Lindahl anhällit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att
verkställa rågångsreglering mellan deras ägande kronoskattehem¬
man ”/s2 mtl N:o 1 Storliden, å ena, och hemmanet Norrliden, å
andra sidan, äfvensom att uppgå gränserna kring Carl August |
Eriksson tillhöriga, vid laga skiftet i Storliden Uhder litt. D
utlagda torplägenhet, allt Duirlräses socken, varder, jämlikt 13
SÅ Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige vederbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, ätt, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med