OCR Output

SVEG 69

den siste katolske och förste lutherske khden i församlingen. Han liar ha
bott i Herrö och visat sig otrogen mot kyrkan genom att använda en del
af de kyrkliga skatterna för omfattande nyodlingar, hvilka han kring¬
gärdade med en ännu kvarstående, delvis raserad stenmur, 3 alnar hög.
Vidare lät han genomgräfva den långsträckta ö, som ligger i Ljusnan midt
för Herrö by, för att bereda kyrkfolket en ginare farled till båtstaden å
norra älfstranden. Kanalen kallas ännu i dag Anundshålet. Vid den
ransakning, som hälsingefogden Matts Nilsson höll 24 aug. 1566 med
bönderna i Härjedalen rörande de oegentligheter, som deras fogde Arvid
Svensson gjort sig skyldig till, behandlades äfven en sak från närmast
föregående år, hvilken 1 viss mån berörde khden. Ett par bönder från
trakten hade uti herr Ånundz gömmor i en mur (tydligen den ofvan om¬
talade) på hans hemman funnit en kalk, som de undandolt. Fogden Arvid
Svensson synes ha fått kännedom härom och lät af hittegodsdöljarna
muta sig med 31 mark för att ej draga saken inför rätta, men behöll icke desto
mindre kalken för egen del." Traditionen förmäler, att khden varit begåfvad
med siareförmåga och bl. a. spått, att Svegs kyrka skulle brinna och hans
likkista antändas. Väl förstördes kyrkan af eld år 1563, träffad af blixten,
men själf var han då ännu i lifvet. Äfven lär han förutsagt, att uti 12:te
khdens tid efter honom en slaktning skulle stå på kyrkogården så blodig,
att blodet öfver hela heden skulle stiga upp till hofskägget på hästarna
och endast en deltagare slippa undan på en hvit häst för att berätta om
stridens utgång.” Det är tydligen Uppenbarelsebokens skräckscener, som här
gå igen i Härjedalsprästens profetior. Herr Anund N. uppföres som inne¬
hafvare af Svegs ännu vid denna tid under Trondhjems domkapitel
lydande prebende.

9. Jonas Petri [1568—1569], kirkieherre i Svegh, afgaf jämte
Härjedalens allmoge trohetsförsäkran till kon. Johan ITI vid Svegs kyrka
15 okt. 1568 och bevittnar socknens tiondelängd 12 dec. följande år. Efter
Stettinerfreden synes han fått lämna sin tjänst och Jandet.

10. Peder Nielssen [1573—1592], sogneprest i Suei, bevittnade
i Lille Herdaal S:t Michaelis dag (29 sept.) 1573, att Jens Olssen och Ellvff
Olssen till Peder Olssen i Sued och hans arfvingar försålde »alle löttergang
och fehauen til hest och kou», som de agde i Torswold (UB Topogr.). Herr

1 J. Nordlander, Norrl. saml. 4, s. 176.
* Arkiv for norrl. hembygdsforskning 1921, s. 84 (enl. en relation af v. past. Haquin
Drake 1737).