OCR Output

68 SVEG

sitt sigill under ett i Sveg Matismessodag (24 febr.) 1452 utfärdadt bref till
vittnesbörd, att Gudleff Tollekson åt Niels i Glothe sålt sitt fasta faderne
i denna by (nuv. Linsells s:n) för 44 svenska mark. Det väl bibehållna
sigillet visar bilden af en man med ett kors (S:t Andreas) och omskriften:
5, torstani nirolai p'bri (presbiteri).. Den 9 jan. 1461 är herr Torsten
närvarande i Trasavik i Hede och beseglar en handling rörande ett vittnes¬
mal om råskillnaden i skogsområdet mellan Toraldeluth och Vemenes,
den senare platsen hörande till Svegs socken. (DN 14, n. 91.) Han har
äfven bevittnat ett par köpebref utfärdade i Sveg 1463 och 29 juni 1465.
(DN 14, n. 93, Meddel. fr. Nord. Museet 1902, s. 153.) Det är sannolikt,
att khden är den Torstanus Nicolai, hvilken såsom kanik vid Trondhjems
domkyrka och prebendat i Warnes (Kvernes) jämte kaniken Sveno Erici
befinner sig i Rom 20 febr. 1430 for att till den pafliga skattkammaren
inleverera de afgifter, som den nyutnämnde ärkebiskopen i Nidaros Aslak
Bolt hade att erlägga. Den 27 mars s. å. bifaller påfven Martinus V en
ansökan från samme Torstanus att blifva innehafvare af dekanatet vid
Trondhjems domkyrka, som stod ledigt efter den i Rom aflidne dekanen
Ivarus Gunnari. (DN 17, n. 472—475.) Herr Torsten fick förmodligen
under senare delen af sin lefnad utbyta dekanatet mot Svegs prebende.

6. Her Andres [omkr. 1480] var sannolikt khde i Sveg, då hans
forsia (hushållerska) Ingegerd fick en silfversked i testamente efter kapel¬
lanen Juuan Ioonsons tjänare Swerke Juuansson. (DN 18, n. 106.)

7. Her Larens [1485—93], kirkeherra, beseglade Sancte Eriks
afton (17 maj) 1485 i Ofre Hogdal det gåfvobref, hvarigenom sex bönder,
till sin sockenkyrka Yffre Hodal skankte en angslott Faghrafloo, som af¬
kastade 10 4 12 lass hö och var belägen på gränsen mellan Hafverö och
Öfverhogdals socknar. (JFT 5, s. 79.) Herr Larens har äfven 5 juni 1493
bevittnat ett bref, angående åtskilliga köpeaftal om jord i By, Svegs
on. (DN STA TÖI)

8. Herr Anund [1560—66]. Genom ett tingsbref, utfärdadt i
Hede socken tolfte dag jul anno 1560, afgjorde lagrättsmännen efter verk¬
ställd undersökning én tvist mellan herre Anund och Egge byamän rörande
en skogsmark, hvilken tillerkändes den sistnämnda parten. (Perg. bref
i RA.) Af de många genom folktraditionen bevarade sägnerna om herr
Anund äro säkerligen en del trovärdiga.” Åtskilligt tyder på, att han varit

1 Pergamentsbrefvet tillhör Vitt., hist. o. antikv. akademien (hittills otryckt).

2? Se närmare härom E. Modin, anf. arb. I s. 58 ff.