OCR Output

SUNNE 63

G. 1809 m. Anna Margareta Nilsdotter, f. 1789 i Ragunda, dotter till bonden
Nils Jonsson i Ammern och Lisa Stina Frisk.

Af 4 barn nådde två myndig ålder: Nils Peter, f. 9/4 1814 i Ragunda, stads¬
predikant i Östersund; Elisabet Christina, f. å Frösön 7/5 1818.

5. Isak Byström (1823—35), utn. komm. i Sunne-Frösön 3 apr.
1822, nådårspred. här 9 apr. 1823, tilltr. sacellanien fullständigt I maj
1824; sist khde i Undersåker, där han tillträdde febr. 1835. Se Undersåker.

6. Israel Nzeslund (1836—-41), komm. i Hede, utn. komm. i
Sunne-Frésén 25 nov. 1835, tilltr. I maj 1836; komm. i Torsaker-Ytterlannas
13 febr. 1839, tilltr. maj 1841, se Torsåker.

7. Nils Sundstedt (1841—71), f. 5 apr. 1788, bondson från Sund¬
sjö. Stud. i Upsala 11 febr. 1814, absolverade det teologiska seminariet
ht. s. å. och mottog därefter en kondition hos häradshöfding Tryggdahl
på Lidingö; prästv. 4 nov. 1817 till adj. åt komm. E. Carleson i Refsund;
past. adj. i Hammerdal 1820, d:o 1 Brunflo hos khde Ol. Dillner s. 4., t. f.
pastor darst. 1828; utn. till komm. pa Frésén nov. 1839 och tilltr. har
maj 1841. Han var en lang, mager, mycket redbar man, och ehuru han slut¬
ligen på grund af ålderdom mera sällan uppträdde som predikant, behöll
han sitt nit och var sina församlingsbor en vän i råd och dåd. Pa sin 80¬
årsdag mottog han af Frösöborna en silfverservis som ett erkännsamt
minne af sin verksamhet som församlingslärare. Ifrig fiskare. Afled
25 apr. 1871, 83 år 20 dagar gammal.

G. 1824 m. Ursila Brunfeldt, £. */s 1799 i Kyrkås, erhöll 1 extra nådår enl.

kgl. br. 18/s 1871; + å Frösön !/g 1886.

Barn: Nils Erik, f. i Brunflo 5/12 1825; Anna Margareta, f. 14/19 1829 ib.,

t ogift °°/s 1909; Brita Carolina, f. */11 1836 ib., + ogift 8/1 1920.

8. Simon Backman (1873—90), f. 13 apr. 1810 i Rödön, son af
bonden Simon Simonsson. Inskrifven i Frésé skola 1820, i Hsands gymn.
1828, vid Upsala univ. 17 okt. 1832, aflade fullstandig stud. examen 27
febr. 1833; prästv. 24 maj 1835, erhöll 22 juli s. å. förordnande att biträda
komm. i Hackås i ämbetet, v. komm. därst. 30 jan. 1839 under vakans;
past. ex. 15 dec. 1841, åter komm. adj. i Hackås, förordn. att förestå past.
vården i Sunne 31 mars 1847, hvilket förordnande gällde till juli 1853,
åter komm. adj. i Hackås, t. f. pastor i Sunne i dec. 1854 efter khden Delins
död, pastorsadj. i Sunne från khden Weiders tilltr. i maj 1858 till hans
död jan. 1861, förestod det lediga pastoratet till slutet af 1862; erhöll
därefter flera års tjänstledighet och befordrades omsider 27 maj 1872