OCR Output

62 SUNNE

af konsist. 29 mars 1784 och af K. M:jt. W. afled 21 nov. 1796. Genom
dödsfallet blef änkan och en dotter i hans förra gifte försatta i det mest
nödställda tillstånd, ty ehuru komm. alltid gjort sig känd som en skicklig
och nitisk lärare, hade han städse haft svaga inkomster och måste under
sista året på grund af sjuklighet underhålla adjunkt. (Hdpr. */; 1797.)

GT) 18/6 1786 i Kalls kyrka m. Maria Magdalena Burman, yngsta dotter
till bergmastaren Abr. Wilh. Burman; ¢ i Sellsved 1787, efter 10 manaders akten¬
skap, 20 ar gammal.

2) m. Eva Lovisa Richman, som erhöll dubbla nådår; omgift m. khden Er.
Kåhre i Lit samt 3. ggn g. 27/1 1806 m. komm. därst. And. Thorén.

I férra giftet en dotter.

3. Enoch Huss (1798—1815), f. 8 dec. 1761 i Kyrkas s:n, férald¬
rar: rusthallaren i Klapp Olof Andersson och Cecilia Enochsdotter. Efter
studier i Frösö skola blef han stud. vid Åbo akademi 1783, men 6fvergick till
Upsala univ., där han inskrefs ht. 1786; prästv. 27 sept. 1789 och förord¬
nades till komm. adj. och nådårspräst efter komm. S. Grundahl i Alsen,
vice sockenpräst i Stugun 1795; utn. till komm. i Frösö 13 sept. 1797, tjänst¬
gjorde tillika ss. vikarie i Frösö trivialskola åtskilliga terminer. Under
sista året af sin lefnad stod han på förslag till komministraturen i Alsen,
men erhöll ej röstpluralitet. Känd som ifrig fiskare kallades denne »Aborr¬
Hussen» till skillnad från en annan Jämtlandspräst, benämnd »Orr-Hussen»
ss. valdig jagare. Afled 10 juni 1815. |

G. i Alsen /s 1792 m. Märta Elisabeth Grundahl, £. 1/13 1766 i Anundsjö,
dotter af komm. Salomon Grundahl i Alsen, + 28/4 1839 i Hsand.

Barn: Catarina Cecilia, £. ®/12 1792 i Alsen, g. *8/9 1830 m. skepparen Carl
Gustaf Rothoff i Hsand; Ulrika Margareta, f. på Frösön 4/7 1806, g. i Hsand 19/1
1829 m. inspektor Adolf Ångman; t på Lessebo bruk, Småland 25/1, 1878.

4. Johan Wedin (1818—21), f. 24 juli 1780 i Vibyggera, son af
skattebonden Pehr Johansson i Kexed och Anna Andersson fran Omne
by i Nordingra. Vid 12 ars alder inskrefs han i Hsands skola, genomgick
gymnasiet och blef stud. i Upsala vt. 1803; efter åtskilliga konditioner
under studietiden prästv. 10 aug. 1806 till v. komm. i Refsund-Sundsjö;
kapellpred. i Stugun-Borgvattnet 1808, tilltr. som kapellpred. i Ala¬
näset maj 1812; nådårspred. i Ragunda maj 1813, past. adj. därst. 1815.
Utn. till komm. i Frösö 27 apr. 1816 och tilltr. här I maj 1818. Nedsatt
till hälsan under flere år, afled han stilla 13 juni 1821, sörjd och saknad af
maka och tvenne barn och den kristenhet, han själf föregått i lära och le¬
verne. Familjen synes bott i Walla.