OCR Output

SUNNE 61

G. 17/4 1823 iSunne m. Erica Dorothea Grundahl, f. 3/g 1800, dotter till prosten
N. Grundabhl härst., t ”/1 1870. Anka och barn erhöllo 2 extra nådår.

Barn: Catharina Dorothea Adéle, f. 1/2, 1824, g. °8/9 1845 m. haradsskrif. ‘Carl
Johan Cavallin; Henriette Amalia Berhardina, f. 80/49 1826, innehade modehandel
i Östersund; Erik Reinhold Sebastian, f. 19/4 1830, fanjunkare, bosatt pa Garsta
bostalle, underléjtn. i armén, inspektor anställd vid Alafors bolag; Ingeborg Au¬
gusta Charlotta, f. ¥/7 1833, g. 4/2 1858 m. kronofogden i Jämtl. östra fögderi
Per Englund, änka 1888. (Ahlström, Norrl. slägter.)

8. Johan Adolf Liljesköld (1842—60), utn. komm. i Sunne¬
Hallen 31 aug. 1842, v. pastor i Hallens nybildade pastorat, se Hallen.

KOMMINISTRAR A FROSON.

1. Jacob Amann (1762—82), f. Ig aug. 1730, son till khden i
Undersaker Nils Amann. Stud. i Upsala 12 febr. 1751, prästvigd i dec.
1754 af biskop Kiérning till adj. at sin styffader khde Sellin i Undersåker.
Sedan vid 1761 års riksdag beslutits, att sacellanien i Sunne skulle delas,
valdes han 22 nov. 1761 till komm. med station 4 Frésén, tilltr. 1762. Komm.
Amann afled 24 aug. 1782. Oaktadt ordentlig och sparsam hushållning
var öfverskottet i boet efter honom endast 42 rdlr 45 skilling. Svaga och
hårda år, den delade kapellanslönen, som blott utgjorde 38 tr., samt 8
mils flyttning åberopades därtill vållande, då änkan begärde nådår.

G. 1753 m. Anna Roberg, f. Yu 1731 i Börstil, dotter till herrgårdsinspek¬
toren Erik And:son Roberg och Anna Sporre (Sporrong) i Barckö. K. M:jt be¬
viljade henne ?/s 1783 dubbla nådår; t 2/1 1797 i Brunflo.

Barn: Magdalena, f. 1753, g. 1779 m. khden i Brunflo W. G. Zetterberg i
hans 3. gifte; Evik, f. 18/12 1754 i Undersåker, e. o. kanslist vid Örebro landskansli,
brukspatron i Gryt, gastgifvare vid Stora Emma, Bo i Nerike, + 1816; Maria
Christina, f. /12 1756, ¢ 14/1 1757 i Undersåker; Nils, f. 10/; 1760, hofpredikant,
e. bat. pred. vid Ankedrottningens regem. 1783, sist khde i Efveréd, Skane,
t 1/6 1805; Maria Elisabeth, {. */s 1766 & Frés6n, g. 1) 1792 m. léjtn. Joh. And.
Roberg, 2) 1/4 1802 i Brunflo m. majoren vid Jamtl. reg. Anders Dillner, + 15/3 1834;
Johan Jacob, f. */3 1769 pa Frésén, inspektor, bosatt 1803 i Grytan, Brunflo.

2. Carl Gustaf Wulff (1785—96), f. 1736, son till regem. falt¬
skaren Wulff i Lit. Stud. i Upsala 22 febr. 1760, prastv. i Sthm sept.
1769, kallad till huspred. af afl. landshéfd. Isac Olivecronas anka; adj.
och nadarspred. i Oviken 7 febr. 1770; utn. till komm. i Sunne 1784, tilltr.
1785. Före valet hade Sunneborna ingått med ansökan, att Hallens och
Marby församlingars röster ej måtte blifva gällande, utan endast Sunne,
Norderö och Frösö skulle få tillsätta denna kapellanstjänst; detta afslogs