OCR Output

Konungens Belallningshafvandes I Västerhottens lån
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 104—107.

Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.

N:o 104. Innehafvaren af handelsfirman O. & A. Grahn
i Umeå, Rädmannen m.m. £: Ef. Grahn, har anhällit om föl
stånd att uti källare, som kommer att inrättas å Jonas Nilssons
hemman ?/., mtl N:o 5 Hörnsjö i Nordmalings socken, hålla upp¬
lag af till andra klassen hänförlig eldfarlig olja till en myckenhet
af på en gång högst 17,000 liter; hvilket, jämlikt föreskriften i
fil SA Kanot Maj:ts Nådiga Föror dning angående eldfarliga oljor
och vissa andra därmed jämförliga vätskor den 26 November
1875, härmed kungöres, med föreläggande för en hvar, hvilkens
rätt är i fråga, att inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Nordmalings sockens kyrka uppläst, härstädes skriftligen
yttra sig, huruvida de mot bifall till ansökningen hafva något att
erinra; åliggande det Kronolänsmannen i Nordmalings distrikt att
bevis om denna kungörelses uppläsande hit insända.

Uppläses i Nysätra sockens kyrka.

N:o 105. Nedan A. F. Dahlberg anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa laga
klyfning å hemmanet !/16 mtl N:o 1 Klankberg i Nysätra socken,
varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans för¬
lust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Ny¬
sätra sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬