OCR Output

SUNNE 59

Backman ånyo valdes och erhöll fullmakt 20 sept. 1749. Han hade varit
hjälppräst och vice past. i Oviken till I maj 1748, men gick därefter utan
tjänst, till dess han här fick tillträda. Det blef sedan rättegång om kapellans¬
lönen för år 1749 mellan honom och företrädarens änka. Backman bodde
1751 i Marby, hade svag hälsa, men bestred med heder sin syssla, tills han
3 år före sin död måste taga adjunkt. Han afled af stenplågor 11 aug. 1760.
Hans och hustruns porträtt sitta i Sunne kyrkas sakristia.

G. 5/3 1744 m. Helena Flodalin, f. ™/. 1715, dotter af khden O. Flodalin i

Oviken; t i Trång 1778, barnlös. K. M:jt afslog hennes begäran om dubbelt nåd¬
ar 22/6 1701.

Tr.: De conglaciatione, pres. J. Brovallius. Aboz 1738. — De existimatione,
pres. H. Hassel, ib. 1740.

Efter Backman tudelades sacellanien enl. Kgl. brefvet 2/7 1761 med lika lön
for de tva komministrarna.

KOMMINISTRAR I HALLEN OCH MARBY,

I. Petrus Er. Festin (1762—71), f. 1712 i Hackås, son af bonden
Erik Persson i Faste och Brita Mansdotter. Stud. i Upsala 8 febr. 1735,
prastv. i Nas kyrka 1743 till adj. i Ljustorp; adj. i Sveg 1746, i aug. s. a.
i Brunflo, adj. i Sunne 1748; utn. 14 febr. 1750 till komm. i Hede; vald
i nov. 1761 till komm. i Sunne. Den 24 mars 1762 bestämdes, att komm.
Festin skulle ha till station Hallen eller Marby, och att: den andre nyvalde
komm. Jakob Åmann skulle stationeras å Frösön. Afled 28 juni 1771 i
Hallen.

G. 1748 m. Elisabeth Margaretha Hellberg, £. 2/19 1720, dotter till komm.
i Brunflo Lars Er. Hellberg. Hon erhöll dubbla nådår, enär hon, rörd af slag,
som beröfvat henne talförmågan, i sitt beträngda och usla tillstånd icke kunde
med egen hand bidraga till sitt underhåll.

Af 4 döttrar och 3 söner öfverlefde endast två söner fadern: Lars Erik,
f. */; 1749 i Sunne, komm. i Undersåker; Magnus, f. ”/s 1755 i Hede, stud. i
Upsala vt. 1775, kallad till pred. vid generalbefälet i Helsingfors och prästv. i
Borgå 1780, bat.pred. vid Flemingska regem. å Sveaborg, stupade ss. regem.
pastor vid Stackelbergska regem. i slaget vid Svensksund *4/s 1789.

2. Nils Olofsson Sundell (1774—82), f. 13 apr. 1731 pa Garstad,
Marby s:n, son till komm. i Sunne Olof Sundell. Stud. i Upsala 13 febr.
1752, prästv. 3 aug. 1760 till att uppehålla komm. i Säbrå—Stigsjö efter
sin kusin Magnus Hellbergs afsättning och uppbar 180 dir till årets slut,
nådårspred. i Refsund 3 mars 1762, d:o i Brunflo 1772, utn. komm. i Hal¬