OCR Output

58 SUNNE

och fick vitsordet, »att predikan var väl ställt» (Undersåker ka); utn. s. å.
till komm. i Sunne, med tillträde 1692. Han bodde 1695 i Marby. Tuneus
kallar honom »en vaksam lärare». Han uppgifves död 19 apr. 1719, men
enligt en släktanteckning 28 mars 1720.
G. 2/3 1679 m. Margareta Berghemia, dotter till khden Petrus Berghemius i
Undersåker, + i febr. 1736.
Af 15 barn: Margareta, g. 1705 m. hemmansagaren och sockenskrifv. Elias
Thallin i Garsta, son till företrädaren; Petrus, f. i Undersåker 17/6 1689; Sophia,
f. 5/1 1691, begr. 9/5 s. å., 3 m. 3 v. 5 d.; Elisabeth, f. %9/; 1692; Catharina, f. 1693,
g. m. faltvabeln Esbjérn Rérberg i Orrviken, + begr. i Sunne 78/; 1746; Olof, f.
i Sunne 2/s 1697, faderns eftertradare.

11. Olof Nilsson Sundell (1720—46), f. 2 mars 1697, son till
företrädaren. Stud. i Upsala 26 jan. 1716, kollega i Frösö skolas 3 kl.
1718; erhöll fullmakt 15 juli 1719 på kapellansbefattningen i Sunne efter sin

fader och tilltr. 1720; ägde hemmanet Gärstad i Marby, men brukade äfven
Marby annexprastbord (*/,, 1730). Efter att ha innehaft denna syssla
i 26 ar afled han 11 dec. 1746. »Han var en stor, ganska tjock och stark
man, men därjämte behaglig både i lära och lefverne.» |
G. 29/, 1719 på Frösön m. Catharina Hellberg, £. 23/6 1692, dotter af khden
Erik Hellberg i Ljustorp. Hon uppbar lön äfven eckl.året 1748, samt för tiden

I maj—20 sept. 1749, I 1759.
Barn: Magdalena, g. m. komm. Olaus Waldberg i Hammerdal-Ström n. 11;
Nils, f. 13/, 1731, komm. i Sunne-Hallen; Barbro, g. m. handelsman Göran Uneus
i Hsand i hans 1. gifte; Catharina, g. m. en länsman Boman. |

12. Mag. Erik Simonsson Backman (1749—60), f. 14 apr.
1710 på Backen i Rödön, där fadern Simon Gunnarsson var sockenskrif¬
vare i 14 år, nämndeman i 6 år, länsman i 6 !/; år samt kyrkvärd i 48 år
(+ 1750). Stud. i Upsala i febr. 1731, men öfvergick till Åbo universitet,
där han aflade sina prof för filosofiska graden och promov. till mag. 1741;
prästv. i dec. 1742 till adj. och v. past. i Oviken hos khden O. Flodalin.
Vid valet i Sunne efter Ol. Sundell 11 okt. 1747 utsågs Backman till komm. ,
men valet öfverklagades af auditören Fredr. Biörner; under vakansen
förestods tjansten af mag. Er. Heggbom, sedan af Salomon Grundahl.
Nagra forsamlingsbor begarde i mars 1749 hos domkapitlet, att de andtligen
matte fa en standig prast; konsist. beordrade da Grundahl till adj. i Berg,
och mag. Sam. Huss férordnades hit att skéta kaplanstjansten till maj
månads början, men prosten Nensén, som var missnöjd med de många
ombytena, åtog sig att uppehålla sysslan från I maj 1749, till dess en ständig
präst kunde hitkomma. Den 27 aug. stod nytt komm. vali Sunne, hvarvid