OCR Output

SUNNE 57

7. Magnus Simonis Blix (1657—61). Fran att vara pedagog i
Sundsvalls skola blef han kapellan i Sunne och deltog i 1657 Ars krigs¬
händelser. Han erhöll af då kommenderande generalen och guvernören
Carl Sparre det vittnesbörd, »att han under danska fejden, då han satt
vid sin lilla kapellanslägenhet, alltid låtit sig finna emot Kongl. Maj:t och
kronan Sverige en huld, trogen och mycket redlig undersåte, warandes altid
waken att skaffa kunskap ifrån fiendens läger, samt gjort sig om dess
stämplingar underrättad etc. Då han uti fiendens läger anhållen varit,
har han esomoftast om fiendens anslag med sin största lifsfara och äf¬
ventyr til de Swenske kunskap öfverbragt; hvilket kon. Carl Gustaf
månde uti nåder anse och honom år 1660 d. 13 januari till khde i Tuna
i Medelpad förordnat.» År 1661 tillträdde han nämnda pastorat, se Tuna.

8. Petrus Jacobi Saltovius (1661—69), £. i Salte by i Nora
socken på 1620-talet, inskrefs som stud. i Upsala univ. nov. 1648, återvände
till Hsand hösten 1650 och fullbordade vid det då nybildade gymnasiet
sina teologiska studier, tjänstgjorde som kollega i I kl. i Hsands triv. skola
1652; prästv. till adj. åt khden i Sunne 1653. Under det 1657 utbrutna
dansk-norska kriget var han till en början skantzpredikant på Frösön,
synes sedan medföljt trupperna vid besittningstagandet af Trondhjem,
återvände därifrån utan tjänst och stationerades vid Långå skans i
Härjedalen. Torde därefter blifvit ordin. kapellan i Sunne samt bodde på
ett kronohemman i Gärstad. Komm. P. Saltovius kärade på Hallens ting
23 sept. 1662 till sin granne Olof Elienson i Gärstad om någon jord, som uti
gamla tider skulle vara ifrån kronohemmanet, som herr Peder åbodde, ge¬
nom arfskifte afhändt. Undersökning härom sattes i gång, och saken afdöm¬
des på Jämtlands landsting 5 febr. 1666 så, att för den pretention, som änkan
hustru Ingeborg Olufsdotter hafver på det kronohemman Gärsta i Marby
s:n, som kapellanen herr Peder Saltovius besitter och abor, skali han gifva
änkan i förlikning 2 t:r korn (GLA Litt. A n. 10). Han afled 16 maj
1669. (T.) |

9. Elias Thallin (1671—091), sist khde i Sidensjö.

10. Nicolaus Johannis Sundell (1692—1719), f. 12 maj 1648
i Västerbotten, fadern Johan Olufsson Sundell, borgmästareson från Fin¬
land, var kronobefallningsman. Stud. i Upsala 22 nov. 1663, prästv.
1674 till v. komm. i Undersåker, bodde i Nyland och tillträdde 1677 ss.
ordinarie komm. Då superintend. M. Steuchius 4 mars 1691 visiterade
i Mörsills annex, predikade komm. Sundell öfver text. Psalm 119, v. 9