OCR Output

54 SUNNE

1923; K. Östman, Minnesteckning öfver några sedan sista prestmötet hädangångne
embetsbröder (i Hsands prästmöteshandl. 1897); Väckelsen i Jämtland på 1850-talet.
Utdrag af bref af P. Wagenius (i Från ådalar och fjäll 1921); Söndag i Sunne 1868 af
-Armida Bill (ib. 1921).]

31. Magnus Nordström (utn. 1897), f. 6 febr. 1846 i Lit; för¬
äldrar: hemmansägaren Jonas Mårtensson i Fjäl och Märet Andersdotter.
Efter afgångsex. vid Östersunds läroverk 3 juni 1868 v. lektor vid samma
lärov. ht. 1868, stud. i Upsala ht. 1869, fil. kand. 14 dec. 1876, aflade efter
befrielse från examina inför teol. fakultet prästex. 25 jan. 1879 och prästv.
följande dag, aflade disputationsprof för past. ex. 26 maj 1884 och under¬
visningsprof för adjunktsbefattning vid Hsands folkskolelärareseminarium
14 sept. 1886; folkskoleinspektör inom Medelpads och Ångermanlands
västra och norra distrikt samt en del af Ångermanlands nordöstra kontrakt
1877—86. Under denna tid därjämte v. komm. i Hsand 26 maj—I sept.
1880, v. past. i Hammerdal i aug. 1881, past. adj. i Hsand 2 mån. fr. 25
maj 1882, predikant vid Hsands hospital samma tid, v. pastor i Hsand juli
1884; utn. adj. vid Hsands folkskolelärareseminarium 6 okt. 1886, tilltr.
I jan. 1887; utn. notarie vid Hsands domkapitel 13 apr. 1888, hvilken
befattning öfvertogs 20 mars 1889. Erhöll extra ansökningsrätt till regala
pastorat inom Hsands stift I maj 1896 och sökte extra Sunne pastorat
hos K. M:jt samt utn. till khde härst 1897, men afled före tillträdet 5 juli
1897 af kräfta. En synnerligen verksam man, äfven med musikaliska
intressen. Hans pastoraldisputation är ett vittnesbörd om den lifliga håg,
hvarmed han omfattade sin hembygd och dess historia; den belönades
äfven på biskop Landgrens yrkande med högsta betyget. Såsom konsisto¬
rienotarie efterträdde han den rifvande utmärkte expeditionskarlen R.
Matthiesen. Till sin natur lugnare, tog Nordström sakerna mera betänksamt
och vann genom sitt humana sätt många vänner. Det öfverväldigande
arbete, som ålåg konsistorienotarien särskildt under den energiska biskop
M. Johanssons tid, bidrog nog till att förvärra hans sjukdom och göra
hans lefnadsdag kortare.

G. 8/7 1879 m. Hilda Karolina Dalén, f. 18/15 1855, dotter af kronofogde

Erik Dalén och hans maka i senare giftet Marta Karolina Kristina Sidsten. Som

anka flyttade hon till Upsala, dar hon afled 25/11 1903.

Barn: Jonas Hilding Magnus, f. 20/, 7880, jur. och fil. kand., 1. kanslisekre¬
terare i kgl. Eckles.departementet; Helge Erik Magnus, f. 27/, 1882, bank¬

tjansteman i Hsand; Lars Torsten Magnus, f. 11/; 1890, stud. 1909, e. o. banktjan¬
steman, + af barnférlamning 1 Upsala 3/12 1912.

Tr.: Predikan på 21. sönd. eft. Tref. (i Predikningar af präster inom Hsands
stift 1883). — Jemtlands kyrkliga ställning före föreningen med Sverige 1645. Hsand
1884 (afh. för past.-ex.). — Afdeln. »Jemtland» i planschverket »Vårt land». Sthm.1888.