OCR Output

SUNNE 53

1872—76, vice kontr. prost 7 nov. 1873 och ordin. kontr. prost i Jämtlands
östra kontrakt 14 jan. 1874, inspektor för Östersunds allm. läroverk 1873—
93. Sin längsta tid, hela 33 år, tillbragte han som församlingslärare i Sunne
och verkade med outtröttligt nit och utan all dagtingan med sin plikt.
Norderöborna voro särskildt hans skötebarn. Under stickande storm, då
ingen där i församlingen väntade, att han skulle infinna sig, kunde han sätta
sig i sin båt och hissa sitt segel och framkom mången gång sjöblöt, hellre
än att de skulle gå miste om den fastställda dagens predikan. Så lefde han
ärad och aktad, glad i sitt värf, omgifven i hemmet af en älskvärd, musi¬
kaliskt begåfvad familj, till dess de 3 sista lefnadsåren fördystrades genom
en svår, ytterst plågsam sjukdom. Från I maj 1893 begärde han afsked
från såväl inspektoratet öfver skolan som från kontraktsprostbefattningen,
vid hvars nedläggande Hsands konsist. i skrifvelse betygade honom sin
tacksamhet för det utomordentliga nit och den trohet, som han under de
20 åren vid utöfningen af sitt ämbete ådagalagt. Han afled 18 maj 1896.
Den som vill taga närmare kännedom om prosten Arbman, hans lif och
ställning till den samtida andliga rörelsen i Jämtland hänvisas till teol.
dokt. C. J. E. Hasselbergs med medryckande värme och pietet skrifna
biografi öfver den betydande och dock i sin gärning anspråkslöse mannen.
Begåfvad med vacker sångröst. Det gjorde ett säreget högtidligt intryck,
då han och hans två söner stodo för altaret i Hsands domkyrka och ge¬
mensamt utförde den liturgiska sången på prästmötets första dag I juli
1890. LNO 1880.
G. 1/5 1843 m. Eva Eskilina Dillner, dotter till prosten Ol. Dillner i Brunflo,
+ i Åsele prostgård, begr. i juli 1907.
Barn: Johannes, f.i Brunflo 2/s 1844, khde i Näs, sedan i Åsele, kontr.prost;
Olof, £. 1846, ¢ 1/4 1847 pa Berge (10 m. 4 d. gammal); Olof Emanuel, f. 7/12 1847,
khde i Borgsjö, kontr.prost; Olga, f. **/3 1850, g. 1873 m. Joh. Victor Leonh.
Behm, kronolänsman i Hackås, änka 1915; Alma Gudlofuva, f. 20/3 1853, lärarinna
i Sthm, sedan i Sundsvall; Ernst, f. 31/, 1855, teol. stud., t af lungsot 20/, 1891 i

hemmet; Hilda Margareta, f. 17/19 1857 i Ratan, musiklararinna vid lararinne¬
seminariet i Kalmar; Rosa Sofia, f. 29/6 1861, författarinna, folklorist, ¢ 28/5 1919.

Tr.: Wid E. J. Wikstréms begrafning den 17 aug. 1852. Östers. 1852 (anon.). —
Afskedsord till Brunflo och Marieby férsamlingar d. 19 apr. 1857, ib. 1859. — Prest¬
mötespredikan hållen i Hsands domkyrka den 16 aug. 1866. Hsand 1867. — Betrak¬
telse 6fver Joh. 3:8. »Om jag icke tvar dig, sa hafver du ingen del med mig» (i Nytt
och gammalt, Månadsskrift utgifwen af Jemtlands Missionsförening, Årg. 1, n. 2. Östers.
1877.) — Predikan på 2. sönd. i Adv. (i Predikn. af Hsands stifts prester 1. 1883). —
Vid häradshöfd. Johan Gunno Hasselbergs jordfästning i Östersunds kyrka d. 20 febr.
1886. Östers. 1886. — Predikan på 21. sönd. eft. Tref. (i Vårt Lands predikobil. 1887,
DAS

[Litt.: C. J. E. Hasselberg, Ernst Arbman och den jämtländska väckelsen på
hans tid. Anteckningar och minnen (m. afbildn. af Sunne kyrkor m. fl.). Sundsv.