OCR Output

+

| N:o 102. TI enlighet med gällande föreskrift meddelas en
så lydande
»Kungörelse.

Vid laga klyfning å 3/6. mtl Åkullsjö N:o 3, Litt. CbI, i Byg¬
deå socken, hvilken förrättning denna dag blifvit af Nysätra tings¬
lags Ägodelningsrätt fastställd, har genom förening mellan del¬
ägarne i skifteslaget bestämts, att ägarne af Litt. Cble, '/128 mtl,
(0) TP: Anderssons. dödsbo, och Itt. CbTa, ”/128, mtl. 6. AA. ADB¬
dersson, skola i ersättning för mistad ståndskog af ägaren af
Litt. CbIb, !/e4 mtl, C. J. Asplund, bekomma i penningar: Ö. P.
Anderssons dödsbo 329 kronor 44 öre och G. A. Andersson 2
kronor 87 öre, att af C. J. Asplund erläggas en tredjedel ett år
efter denna dag, en tredjedel två år härefter samt den sista
tredjedelen efter ytterligare ett år.

Tingsstället vid Nysätra kyrka den 6 Maj 1907.

Bå Ägodelnings- Rättens vägnar:

Erik Hildebrand. >

N:o 103. Till kännedom offentliggöres följande

Kungörelse.
Enligt handlingarne vid laga skifte å ?/1s mtl Djäknesjön
NOTA Löfångers socken, hvilket skifte denna dag af Nysätra
tingslags Ägodelningsrätt blifvit fastställdt, örn ägaren af
Litt. B, 63/960 mtl, Johan Boström, rätt att i ersättning för mis¬
tad ståndskog å Litt. AA 060 mtl, ölkörnig D: G. Boström, af¬
verka skog för 1,9795 kronor 87 öre; och skall afverkningen vara
verkställd inom två år från denna dag.
Tingsstället vid Nysätra kyrka den 6 Maj 1907.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:

Erik Hildebrand.>
Umeå, i Landskansliet, den 3 Juni 1907.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.