OCR Output

SUNNE 49

han ett nitiskt arbete och hade i Jockmock isynnerhet, tack vare de den
tiden rika lapparnes frikostighet, samlat en liten förmögenhet i silfver,
så att han vid flyttningen till Sunne enligt sägen fört med sig kaggar och
fjärdingar med silfvermynt. Ehuru han här fick långt större inkomster,
sammansmälte dock förmögenheten betydligt på grund af de anspråk på
gästfrihet, som ställdes på prästgårdarna, hvilka på den tiden af de resande
nästan betraktades såsom ett slags gästgifvaregårdar.
CT 1779 m. Maria Elisabeth Hollsten, f. 1761, dotter till prosten Jonas
Hollsten i N. Luleå; + !9/; 1824, begr. på Undersåkers gamla kyrkogård.
Barn: Anna Catharina, f. ?/10 1779, g. m. borgmäst. i Umeå, lagman Joh.
Sundelin; + i Sthm !9/5 1878; Nathanael, f. 12/1, 1780, I ss. studiosus i Piteå skola
2/1 1799; Carl Johan, £. 8/11 1783, khde i Arjeplog, n. 11; Maria Ulrica, f. 9/19
1784, g. m. prosten i Arnas P. E. Hégstrém; Per Jonas, f. 18/5 1787, léjtn. vid
Jamtl. reg., deltog i norska kriget, ¢ 4/4 1855; Eva Elisabeth, f. 8/, 1790, go IGII
m. major Otto Fr. Lorichs, Mo i Undersåker, t+ 26/44 1833; Samuel, f. 1793, kapten
v. Jamtl. reg., f 1871 pa kaptensbostillet Ede i Offerdal; Nathanael, f. 15/, 1800,
sergeant, ¢ 18/12 1879; Israel och Agatha, tt unga.

Tr.: Diss. sistens vindicias sententie Valleriane pro essentia animi, pres. O. Her¬
vech. Ups. 1767. — De cultura mineralium in Lapponia rei publice admodum pro¬
futura, pres. J. Lastbom, ib. 1770. — Bréllopsskrift vid Zach. Warnbergs och Ulrika
Christina Fjellstréms férening, ib. 1760.

26. Mag. Nils Grundahl (1810—26), f. 17 nov. 1754 i Skön, son
till komm. Salomon Grundahl i Offerdal-Alsen. Stud. i Upsala vt. 1775,
vice skolmastare vid skolan pa Aspé 1776, prastv. 24 sept. 1779, till komm.
adj. hos sin fader i Offerdal; e. o. batalj. pred. vid Jamtl. dragoner 1783;
afl. past. ex. 22 febr. 1786; utn. till ordin. batalj. pred. 24 sept. 1789.
Under tiden fullföljde han sina studier för filosofiska graden och promo¬
verades till fil. mag. 16 juni 1794, dock frånvarande; innehade åtskilliga
vikariat i Frösö skola under åren 1797—98 samt bitradde vid behof med
tjänstgöring i ortens församlingar. I fälttågen mot Ryssland och Norge
1808 och 1809 deltog han, blef tillfångatagen men frigifven. Khde i Sunne
1810, honor. prost 11 febr. 1815. Opponent vid prästmötet i Hsand 1817.
Afled g mars 1826.

G. *8/; 1791 i Marby m. Catharina (Karin) Sophia Sundell, £. *8/; 1771,
dotter till komm. Nils Sundell; + pa Gärsta gård, Marby, 2/9 1832.
Barn: Catharina Sabina, f. */1 1792, g. 8/5 1814 m. komm. N. S. Edlund i

Haggenas; Salomon, f. 27/, 1793, faltkamrer, + 24/, 1862; 2:ne tvillingséner, ff.

0. tt 1794; Marta Sophia, f. Yu 1795, g. 2/11 1815 m. l6jtn. Per Jonas Fjellström,
fodd d. 4 jan. 1739, déd den r2 april 1809. Efterwerld fragar du hurudan war han. Sanningen
swarar han war dygdens och mänsklighetens wän. — Åt hans minne med wördnadens känsla
blef denna grafwård egnad af sörjande tacksamma maka och barn.

4— 26387. Härnösands stifts herdaminne. Del 1V.