OCR Output

48 SUNNE

styrka och städade begrepp samt grundad alfvarsamhet». Död i Öfverkalix
prästgård hos mannens brorson 22/, 1818.
Endast en dotter, som afled i spädaste år.

Tr.: Verser vid v. past. Samuel Huss och Sara Helena Wargentins bröllop 29 jan.
I75I. 4:0.

24. Mag. Göran Gerdin (1798—1802), f. 1736 i Hackås s:n och
Gärde by, son till kyrkvärden, Hans Olofsson, en på sin tid framstående
och förmögen socknebo, och Märeta Isaksdotter. Stud. i Upsala 10 febr.
1757, prom. fil. mag. 16 juni 1761. På kallelse af khden P. Nensén till
pastorsadj. vid Franska kyrkan i Sthm, prästv. där af biskop Kiörning
under riksdagen. 1765, komm. i samma församling 1774 och khde därst.
1784. Erhöll kgl. fullmakt på Sunne pastorat 7 maj 1795 och begärde hos
konsist. att få tillträda tjänsten i maj 1796, då han därmed icke åsyftade
annat än församlingens gagn och nytta, ingalunda minskning i nådårs¬
predikantens lön samt betingat sig husrum i en by */, mil fran Sunne
kyrka. Konsistoriet svarade: Som $ 13 i 1723 års prästprivilegier för¬
bjuder futurus successor att tillträda ett ledigt gäll förrän nådåret till¬
ändagått, kan konsistoriet ej villfara hans ansökan, förmodandes, att han
såsom vistandes å stället ändock ser samma pastorats församlingar till
godo. På grund af de dubbla nådåren kom han sålunda att tillträda
pastoratet först 1798, då han ock fick behålla nådårspredikanten Jonas
Åström ss. adjunkt. Utn. till prost och inspektor för Frösö skola, afled
han 29 jan. 1802. Ogift. I den gård i Gärde by, där han var född, lär
finnas hans porträtt som ung, en vacker uniformsklädd student, ett annat
i Månsta som äldre.

Tr.: De stilo Asiatico et ejus tumore, pres. P. Ekerman. Ups. 1759. — De mon¬
tibus igni vomitantibus, pres. J. G. Wallerius, ib. 1760.

25. Mag. Nathanael Fjellström (1803—09), f. 4 jan. 1739, son
till prosten i Lycksele Pehr Fjellström. Stud. i Upsala 22 okt. 1759,
prom. fil. mag. 1770, prastv. s. a. till past. adj. i Lycksele; utn. till komm.
och skolmastare i Jockmock 12 apr. 1775. I apr. 1781 insande han till
konsist. i Hsand afskrift af K. Mjts fullmakt för honom att vara e. o. kgl.
hofpredikant. Han var en af de prästmän, som nedlade möda på att
öfverflytta Gamla Testamentets skrifter till lappska språket. Utn. till
pastor i Jockmock 14 dec. 1796 med bibehållande af skolmästaresysslan.
Afl. past. ex. 28 febr. 1799, honor. prost 9 jan. 1802; khde i Sunne 25 jan.
1803, med tilltr. s. å. Afled 12 apr." 1809. Särskildt i lappmarken nedlade

1 Hans grafsten på Sunne gamla kyrkogård bär följande inskrift: Här hvilar stoftet af
för detta prosten och kyrkoherden öfver Sunne församling magister Nathanael Fjellström