OCR Output

SUNNE 47

23. Mag. Johan Fredrik Borin (1780—94), f. 16 jan. 1728 i
Hammerdal på löjtnantsbostället Ede. Föräldrar: kaptenen vid Jämtl.
dragonregemente Anders Borin och Brita Cajsa Boz&ea. Han var sålunda
systerson till företrädarens första fru. År 1736 intogs han i Frösö skola
och sändes efter 9 års studier därstädes till Upsala, aflade där student¬
examen och inskrefs vid universitetet 31 dec: 1745. Af ekonomiska skäl
måste han i slutet af vårterminen 1746 öfvertaga informatorsplatser, först
hos kronofogden Torrvest, sedan hos en kapten Silfverborg, men återkom
till Upsala 1749, då han vann förmånen att handleda åtskilliga ynglingar,
som stodo under prof. Murray's enskilda uppsikt, däribland sedermera
envoyén baron von Nolcken och en grefve Löwenhielm. Härunder för¬
värfvade han själf mognad i insikter och en utmärkt undervisningsskicklig¬
het, som gjorde honom till en eftersökt informator för ungdom, bl. a. för
kapten Svedenstjernas, landshöfdingen Wennerstedts och statssekreteraren
Wallencreutz” söner. Efter fattadt beslut att ingå i det andliga ståndet
fick han kallelse att blifva vice komminister vid Franska församlingen i
Sthm och prästvigdes härtill 4 nov. 1756. Då rektorn vid Fransk-Lutherska
skolan i Sthm Angulin aflidit 1763, blef Borin på grund af sin pedagogiska
skicklighet först utsedd till vice rektor och erhöll i okt. 1764 fullmakt
såsom rektor vid samma skola, där han med synnerlig framgång verkade
ända till år 1780. Härunder hade han enligt egen uppgift uppfostrat 10c
adliga och 300 ofrälse ynglingar. Vid jubelfesten i Lund 1768 hugnades
han med promotion till filosofie magister pro honoris causa. Efter aflagd
past. ex. i Upsala 1770 tröttnade han dock slutligen på skolarbetet, läng¬
tade till hembygden och sökte samt erhöll gen. kungl. fullmakt 10 febr.
1779 Sunne pastorat, som han följande år tillträdde, blef samma år äfven
kontr. prost och inspektor öfver Frösö skola. Presiderade med heder vid
prästmötet i Hsand 1783. Afled 19 maj 1794 och begrofs med likpredikan
af prosten Behm 25 juni." På grund af hans förtjänster erhöll änkan 2
extra nådår.

G.i Sthm apr. 1764 m. Christina Dorothea Billman, f. 1736, dotter af kap¬
tenen vid Västmanlands reg. Jonas Billman. Hon var »begafvad med tanke¬

1 Pa hans sönderslagna och Sfvervallade grafsten pa gamla kyrkans begrafningsplats
kunde 1882 ännu läsas följande för tiden karakteristiska inskrift: Denna sten / höljer de jordiska
delarne / af / Probsten öfver Jämtlands södra contract / och / kyrkoherrn vid Sunne försam¬
lingar / Magister Johan Fredric Borin / född den 16 jan. 1728, död d. 19 maj 1794. / Ten mindre
verkningskrets / war han / hvad mange ofta icke blifva i en stérre / verksam och gagnande /
vid ansvarigare kall, / nitisk i arbete jämte laran / predikad med lefvernet / god férman utan
feghet / ädel medborgare / samvetsöm [christen] ... Mer kunde ej uppfattas.