OCR Output

46 SUNNE

Tr.: De Dyarchia, pres. J. Hermansson. Ups. 1718. — De malo victoria, pres.
E. Nesselius, ib. 1719. — Grafverser 6fver Magdalena och Beata ASp:' "9720.

22. Mag. Petrus Staaff (1766—77), f. 4 sept. 1702 i Sunne, son af
khden Erik Staafn. 17. Stud. vid Lunds univ. 19 okt. 1718, där han våren
1724 aflade sitt första disputationsprof, flyttade höstterminen s. å. till
Upsala, hvarest han under sina fortsatta studier tillika informerade öfver¬
direktören Mårten Westerlings i Nyköping söner; prom. fil. mag. 4 juni
1728, docent vid Upsala universitet mars 1731; utn. regem. pastor vid
Jämtl. reg. 15 okt. 1733 och prästv. därtill i Hsand jan. följande år. Han
sökte 1738 förgäfves lektoratet i Hsand efter Joh. Gene och klagade hos
justitiekanslern, att han ej fått njuta befordran under framhållande af de
släktskapsförbindelser, som rådde bland konsist. ledamöter, hvilka kunde
sinsemellan gynna närskylda vid tillsättning af tjänster. År 1742 erbjöds
honom rektoratet öfver Frösö skola, som han förklarade sig mottaga med
villkor, att han försäkrades om något lektorat. Detta vägrade konsist.,
och Staaff åtnöjde sig med den erbjudna tjänsten, hvarå han erhöll full¬
makt 30 apr. 1742; fick kungl. fullmakt på Sköns pastorat 9 dec. 1746,
tilltr. I maj 1747, kontraktsprost 1755, preses vid prästmötet 1760, riks¬
dagsman vid den långvariga riksdagen i Sthm 1760—62, dar han lar ha
blifvit ovän med biskop Kiörning, hvilken missämja länge ägde bestånd.
I nåder utn. 9 dec. 1765 till khde i Sunne, tilltr. 1766, prost öfver Jämtl.
södra kontrakt och tillika inspektor öfver Frösö skola. År 1770 blef han
rörd af slag och var från den tiden mästadels sängliggande. Afled 22 okt.
1777 och begrofs i Sunne kyrka 18 jan. 1778, efterlämnande änka, som
flera år varit beröfvad sitt förstånds bruk och hvars tillstånd efter mannens
död förvärrades, samt 8 barn.

G. 1) m. Justina Elisabeth Bozea, dotter af khde Petrus Bozeus här i Sunne;
död i barnsäng "7/12 1745 pa Frösö, begrafven i Sunne kyrka 29/12 1745;

2) m. Anna Catharina Sundia, dotter till prosten Olof Sundius i Boteå;
t i Hsand °/1 1780, 60 Ar g.

Barn i förra giftet: Brita Stina, f. ?/s 1736 på Frésén; Per, f. 44/11 1737,
bergshauptman i Sala, + !9/12 1818; Christina, f. 2/9 1739, g. 2/+ 1776 m. öfverste¬
löjtnanten And. Joh. Amneus; + pa kaptensbostallet Ohne 18/5 1807; Anna
Magdalena, {. !/12 1741, ¢ ogift pa Ohne ™/12 1807; Justina, f. 4/12 1743, g.1777 |
m. komm. i Hasjé mag. Olof Weider, + i Ostersund 4/2 1842; Erik, f. %/12 1745,
komm. i Ratan, n. 8.

i senare giftet: Margareta Elisabeth, f. 1751 i Skön, + 18/5 1753, 14/2 ar; Mar¬
gareta Elisabeth, f. */2 1753; Olof, f. 4/11 1755; Anna Catharina, f. Ja 1757.

Tr.: De quatuor orbis monarchiis, pres. H. Benzelius. Lund 1724. — De ordine

Benedictino in Suiogothia. Pras. J. Hermansson. Ups. 1727.