OCR Output

: SUNNE 45

i senare giftet: Pehr, f. 11/, 1717 i Sunne, frejdad astronom, Kgl. Vet.
Akad:s sekreterare, ¢ 13/12 1783 i Sthm; Sofia, f. *5/s 1719, + ogift i Mansta 4/s 1761;
Anna Margareta, f. %/2 1722, g. /s 1753 pa Mansta m. regem.past., sedan khden
J. E. Huss i Refsund; Sava Helena, f. 3/¢ 1924; 8. 29/, 1751 m. v. past., sedan
khden i Oviken Samuel Er. Huss, ¢ 1/10 1751.

Tr.: De bello, pres .4. Wanochius. Aboz 1690. — Diss. ideam paregyreos sata¬
nice exhibens, pres. P. Hahn, ib. 1697.

21. Mag. Andreas Er. Nensén (1737—65), f. I mars 1693 i Stöde,
son till bonden Erik Abrahamsson i Nedansj6 och Elisabeth Stensdotter.
Efter vanliga skolstudier stud. i Upsala 18 mars 1714 och prom. fil. mag.
1719, huspredikant hos en fru Behm i Sthm 1720; utn. kollega i St. Clara
skolas 3 klass, rektor vid samma skola 1725; orerade vid Upsala stifts
prastméte 1732 »de essentia Evangelii ejusque efficacia»; ss. lektor i logik
och fysik vid Hsands gymn. aflade han sin konsistorialed 11 juli 1733;
var gymn. rektor läsåret 1730—37. Vid khdevalet i Sunne 12 sept. 1736
erhöll han högsta röstetalet och tillträdde här 1 maj 1737 samt intro¬
ducerades 19 jan. 1738 af superintendent Sternell; blef prost öfver Jämt¬
lands södra kontr. och inspektor för Frösö skola 1743. Vid prästmötet
i Hsand 1741 var han opponent. Utsedd till vice preses vid 1753 års
prästmöte uteblef han utan anmälan, hvilket föranledde skarpa anmärk¬
ningar. Dessutom tillfrågades han om anledningen, hvarför han ej var
presul till mötes vid en visitation i Jämtland, men urskuldade sig med,
att han haft en böld på kinden. Konsist. öfversåg med försummelserna,
ehuru man fann hans afgifna förklaringar ej så alldeles tillräckliga. Äfven
andra förseelser hade prosten låtit komma sig till last; bland annat hade han
icke sammankallat sina kontraktister till val af riksdagsman. Dessa
ämbetsfel torde dock närmast betecknas såsom förebud till den periodiska
sinnesförvirring, som framträdde under prosten Nenséns senare år. Han
afled 21 mars 1765 af febersjukdom. En kommunionskanna af förgyldt
silfver med hans namn, födelse- och dödsdag gafs i testamente till Sunne
kyrka och förvaras där ännu.

G. 17/11 1726 m. Eva Maria Eckman, inspektorsdotter fran Norrhammar i

Västmanland, + i Sunne prastgard °%/11 1765, 59 ar g.

Af 14 barn: Maria Elisabeth, f. 1728, g. 8/5 1752 m. haradshofd. Johan F.

Wasell; + pa Hara gard 8/6 1784; Olaus, f. 18/9 1733 i Hsand; Andreas, f. 2/1

1734 ib., khde i Sjalevad, n. 15; Eva, f. "4/1 1736, t ung; Anna Margareta, f. i

Sunne 29/9 1737, ¢ begr. 23/, 1738; Hedvig Ulrica, f. !/a 1739, + 4/s 1740; Erik,

f. 1/3 1741, I "Ye 1744; Petrus, t. "2 1742, ¢ begr. *4/4 1743; Margareta Christina,

£. 5/5 1744, t %/2 1752 i kopporna; Anna Elisabeth, f. ®°/12 1745, ¢ 38/2 1746; Evik

Nathanael, £..°/3 1747, t *5/3 s. &.; Eva Ulvica, f. ®°/1 1749, g. 1770 m. lektorn i

Hsand d:r N. Amann.