OCR Output

44 SUNNE

Prosten Wargentin var 1725 utsedd att presidera vid prästmötet i Hsand
febr. 1729, men anhöll om förskoning. ' Konsist. ansåg, att han ej bort
sig den tjänsten undandraga, då han haft sig saken så långt tillförne bekant
samt under hela den tid, han ett så stort och vackert pastorat besutit,
aldrig här tillförne infunnit sig vid något prästmöte. Emellertid åtog sig
prosten Tigerstedt presidiet, och W. blef befriad. Samma år höll biskopen
visitation 5 sept. här i Sunne. Några år senare 1733 inträffade, att Sunne¬
borna vägrade lämna den tertia tertie tunna af kyrktionden, som skulle
utgå till Frösö skolestat, under åberopande af församlingens utgifter och
att de inköpt en ny mässhake för 70 dlr smt. Kyrkan hade dock enl.
konsist. vetskap förut 2 brukbara, en gammal men hel, och den andra
från år 1696 af rödt atlask med fingerbred galon på ryggen, var ock för¬
sedd med en liten ljuskrona, en ansenlig vacker altartafla, en väl målad
och förgyld predikstol, vackert utarbetadt skrank för koret med 2 pyra¬
mider, och väl bygda bänkar och läktare. På konsistorii tillfrågan, hvad
skäl man kunde ha att för kyrkans räkning nu innehålla den skolstaten
tillkommande spanmålen, svarade församlingens utskickade Olof Persson
i Fanbyn, att de ville uppbygga en ny trastapel i st. för det ruinerade klock¬
tornet, hvarom prosten Klefberg en sådan berättelse lämnar, »att vid pass
16 steg ifrån södra kyrkdörren och midt i bogårdsmuren är upbygdt ett
stentorn, hvaruppa klockorna sutit i ett traverke, som af ljungeld blifvit
uppbrandt, dock klockorna oskadda, hvarjämte en god del af stenmuren
nederfallit, och som församlingen ej vågar att i samma torn vidare sättja
klockorna, men thet likwäl kostsamt faller, att thet nederrifva och bort¬
föra, så är tanken at thet reparera till en åminnelse för posteriteten, hvilket
ar then första orsaken, hvarföre the påstå att få behålla tertia tertiz och
thernäst, att the ärna uppbygga en klockstapel af trä, ehuru ingen anstalt
eller proposition vid någon sockenstämma ännu gjort blifvit». Härtill
anmärkte rektor mag. Bång, att enligt Kgl. Maj:ts resolution 1731 på
prästerskapets besvär klockstapel ej begripes under kyrkobygnad. (Hdpr.
”/e 1733.) Ett belysande bidrag till den gamla kastalens historia. Wargentin
afled efter uppbygglig beredelse 12 okt. 1735 och begrofs 2 nov. af prosten
Petrus Klefberg i Rödön med en sedan tryckt likpredikan. Sonen Pehr
Wargentin nämner i sin själfbiografi ett och annat om sitt förhållande till
fadern. (Hist. tidskr. 1903.)
G. 1) 5/5 1703 i Åbo m. Susanna Flacksenia, som afled i Jomala ??/9 1713,
2) 26/8 1716 m. företrädarens änka Christina Arosell,, som efter mannens död
bodde på Månsta i Näs s:n och där afled ?7/+ 1765.
Barn i förra giftet: Susanna Magdalena, f. i Åbo 15/3 1704, & 5/3 1727 4

Sunne m. prosten Abr. Abr. Burman i Offerdal; Wilhelm, f. 1704, khde i Ragunda,
n. 18; Stina, f.i Abo 1707, t i juni 1708;