OCR Output

SUNNE 43

Justina Elisabeth, £. ?/9 1710, g. m. rektorn vid Frösö skola, sist khden här i Sunne
Petrus Staaff, n. 22; Christian, f. 2/> 1712, stud. 1727, t som auskultant i Svea
hofratt 2/11 1735; Lars, f. %/1 1714, begr. 3/6 1717.

Tr.: Grafverser 6fver stud. Martin Sohlberg Angerm., + 12/4 1689 och teol. stud.
Johan Nording, + i Upsala 18/3 1690. — Initium observationum de antiquis populi Ro¬
mani commerciis, pres. P. Lagerlof. Ups. 1694. — De rebus innoxie utilitatis, pres.
A. Forelius, ib. 1697. — Latinskt lycko6nskningskvade i grefvinnan M. G. Gyllenstjernas
svenska Ofversattn. af Flavii Josephi Judiske historia 1713.

20. Mag. Wilhelm Wargentin (1717—35), f. i Abo 12 okt. 1670,
son till rådmannen och handl. därstädes, riksdagsmanen Wilhelm
Joachimson W. och Magdalena Witfodt. Efter enskilda studier, senast
under ledning af sedermera khden i Öfver-Torneå Erik Brunnius, blef han
stud. vid Åbo univ. 1684, disp. där pro exercitio 1690, men lämnade staden
i sept. 1691 för att fortsätta studierna vid univ. i Upsala, där han vistades
till juni 1692. Fadern hade under tiden aflidit, och han erhöll nu en
informatorsplats hos ryttmästare Joh. Liljenstedt, reste sedan till Lund,
där han undergick teol. ex. i apr. 1696 och återvände till Åbo såsom infor¬
mator for landshéfd. Lorens Creutz’ 2:ne söner. Aflade där fil. kand. ex.
och blef filos. mag. primus Vid promotionen i Åbo 14 dec. 1697, utnämndes
till vice bibliotekarie vid universitetsbiblioteket 1698 och var äfven upp¬
förd på förslag till en professur i fysik i Dorpat; komminister vid dom¬
kyrkan i Åbo 1700; tillträdde i mars 1711 khdebefattningen i Jomala
på Åland, hvarifrån han 1713 med tvenne barn måste flykta undan rys¬
sarne till Sverige. Utn. till khde i Sunne i febr. 1716, begärde han 12 juni
hos Hsands konsist. att få tillträda pastoratet, hvilket tillstyrktes, »såvida
han tanker bygga aktenskap med sin antecessoris sahl. mag. Bozzi anka».
Tillträdet skedde dock ej förr än i maj 1717, i det han då begärde husesyn
på prästbordet. Inspektor öfver Frösö skola 1723 efter prosten Ren¬
horn, nämnes prost 1725. Han hade otur med sina adjunkter, som illa
trifdes hos honom. En afskedade han utan Konsist. hörande, näml.
Lars Edvall, som i en predikan på första böndagen 1727 utfarit mot kvin¬
nornas högfärd och yppighet i klädedräkt, så att prosten och hans anhöriga
funnit sig träffade. Bland annat hade Edvall sagt: »nog kan prästen pre¬
dika om högfärd och andra synder, men oss tycker, att ingen högfärdigare
kan vara än en del präster och nästan alla prästehustrur, ty de gifva ingen
efter på sina klädedräkter. Prästehustrurna med sina döttrar spänna
sig rätt väl i siden och silke, som en grefvinna och fröken, ja ändå mycket
värre.» Vid sakens behandling förehöll konsist. dn Edvall, det han här¬
utinnan syntes något passionerad sig utlåtit, och förmantes allvarligen
taga sig till vara for egna affecter i sina predikningar. (Hdpr. ”/; 1728.)