OCR Output

42 SUNNE

kyrkboken, »planterade jag yster i min nya kåhlgård en wij(n)bärsbuske.
Den 4 maj 1698 planterade jag i kryddgården 2 små rönnar och 1 liten hägg
(senare aftorkade).» Khden Lundell och hans styfmåg förenade sig 1697
om att låta gräfva och mura en ny gemensam graf i Sunne kyrka främst i
gången. Deras ännu bibehållna grafsten är flyttad från den gamla kyrk¬
ruinen. Vid prästmötet i febr. 1704 var khden Staaf närvarande och under¬
tecknade afsättningsdomen öfver khden L. Sellinger i Torsåker, men afled
redan 3 aug. 1704 samt begrofs Apost. Matthei dag (21 sept.).
G. 1693 m. Brigitta Persdotter Warg, f. 1673, styfdotter till foretradaren,
omg. !7/9 1707 i Onsala i Brunflo m. dav. fanriken, sederm. kaptenen vid Jämtl.
regem. Carl Treffenberg; hon afled redan 1708, begr. 15/19 endast 36 år g.

Barn: Magdalena, {. 3/1 1694; Lars, f. 15/12 1695, t 4/2 1697; Margareta,
f. 4/s 1698; Brita, f. °/; 1700, lefde 1714; Petrus, f. 4/y 1702, khde i Sunne, n. 22.

18. Mag. Johannes Unzeus (utn. 1704). Till khde Staafs efter¬
tradare föreslog konsist. lektor J. Unzeus, hvilken ock erhéll fullmakt pa
Sunne pastorat, utfardad af Carl XII i Rawitz 20 dec. 1704, men under
tiden hade Lulea pastorat blifvit ledigt och genom ett nytt kgl. bref 2 maj
1705 blef han khde därstädes, se Neder-Luleå.

19. Mag. Petrus Bozzeus (1706—15), f. i Hsand 1670, son af
lektorn, sederm. khden i Nordingra Christian Bozeus. Stud. i Upsala
samtidigt med brodern Christian 25 aug. 1688, promov. fil. mag. 1697.
Huspredikant hos riksrådet grefve Carl Bondes änka Maria Gustava Gyl¬
lenstjerna på Marielund i Funbo 1702. Han hade fått Kgl. Maj:ts remiss
till lektoratet i teologi vid Hsands gymn., men konsist. föreslog i hans
ställe därtill Ol. Plantin, »för den bräcklighet, som en tid bemälte Bozxus
Warit till sin hörsel besvärad med, till stort men och hinder för detta ämbetes
utöfning». (Hdpr. ”/,, 1701) Detta hindrade ej konsist. att några år senare,
4 jan. 1705, föreslå Petrus Bozeus till »matheseos lektor i anseende till
hans berémliga studier, nyktra och alfvarliga lefverne samt fogliga sinne».
Då Sunne pastorat genom Unei transport blef ledigt, utn. Bozeus i maj
s. a. till khde harstades med tilltrade 1 maj 1706. En hedersman. Afled
4 juni 1715 och begrofs 29 i samma månad.

G. m. Christina Arosell, dotter till prosten L. Aroselius i Sala och Brita

Könman, omg. m. efterträdaren.

Barn: Brita Cajsa, f. */12 1707 i Brunflo prästg., då föräldrarna voro på
resa till Refsund för att bevista pastorskan Alstadii begrafning; g. 4/1 1727 pa

Andersén m. kaptenen vid Jamtl. dragoner Anders Borin i Ede, änka 18/7 1766,

flyttade till Optand i Brunflo, där hon blind sköttes af 2 ogifta döttrar, | ?3/s
1778; Maria Christina, f. 17/12 1708, g. 15/3 1737 m. khden i Sveg Petrus Rissler;