OCR Output

40 SUNNE

års prästmöte utsågs v. past. mag. J. Petreus till predikant vid nästkom¬
mande möte. Ett af honom utfärdadt bettlarebref är aftryckt i JFT
5, S. 190. »En mycket berömlig man och lämnade hederliga barn efter
sig» (T.). Han afled ar 1678. |
G. m. Catarina M dnsdotter, dotter af khden harst. Mans Herdal och anka
efter design. past. Erik Roshemius; férmodl. + 1680; efter henne gafs i testa- |
mente 6 Rdr spec. till kyrkan.
Barn: Magnus Petreus, stud. i Ups. ht. 1684, prastv. 1691 till adj. i Offer¬
dal, pastor vid norra Skanska kavalleriet; under polska falttaget utn. han till khde
i Tranås i Skåne 1702, men afled därute i Polen, »sedan the släpat honom med
sig sjuk i köld och oväder 14 dagars tid». Han begrofs på en kyrkogård, som
man anträffat under marschen. (Cavallin 2: 355.); Rachel, f. **/11 1665, v. i
Sunne prastg. 18/3 1681 m. khden Johan Hofverberg i Malmö, + ?3/2 1728 (se
Cavallin 2: 16); Catharina, v. i Sabra 22/3 1685 m. handelsman Anders Joh:son
Walliin i Hsand; Maria, v. s. d. m. landskrifvaren i s6dra Angermanlands distrikt
Jean Trotz; en dotter, g. m. fandrik Abraham Malmberg (Jamtl. Dombok 72/10
1685).

_ Iv.: De vitio morali, pres. O. Unonius. Ups. 1659. — Thematum quorumdam
expositio, id. praws., ib. 1661.

16. Martin Lundell (1681—1700), f. 1646 (enl. grafstenen), son
af khden i Skelleftea Nicolaus Martini. Genomgick Hsands gymnasium
och blef stud. i Upsala 17 nov. 1664. Pa grund af fridstérande upptraden
och våldsamheter blef han jämte åtskilliga andra studenter 24 febr. 1667
af det akademiska konsist. dömd till 4 års relegation från Akademien.
Prästv. till huspredikant hos grefve Gustaf Horns änka 1672. . Forord¬
nades till khde i Nora 1678 efter P. Warg, men som Sunne pastorat vid
samma tid var ledigt, sökte han detta och utnämndes till khde här 1679 och
tilltr. 1681. Prästerskapets ombud på riksdagen 1682. Var en tid prost.
I sina ämbetsplikter var han emellertid mycket trög och försumlig, därvid
skyllande på sin sjuklighet och svaga hälsa. Då arkiatern Urban Hjärne
på sin resa genom Jämtland besökte Sunne prästgård 20 sept. 1685, fann
han khden »mycket klagan- och qvidande öfver sina passioner (lidanden),
dem han intet annat än skocktals uppräknade: imellertid hade han en
annan präst, som för honom predikade, den vi i våkenhuset hörde, medan
jag intet ville ingå. Efter predikan blefvo vi till måltids hos prästen.»
(Gjörvell, Nya Sv. Biblioteket I, s. 267.) Komm. Erik Thallin inlämnade
s. å. en klagoskrift mot khden, och vid visitationen 1691 gjordes anmärk¬
ningar mot de oklara kyrkoräkenskaperna och öfver, att pastor aldrig
predikade eller infann sig i annexen. Superintendenten M. Steuchius gaf
honom skarpt tilltal härför och ålade honom afven att halla visitations¬
predikan i Frösö kyrka, men han förebar sin opasslighet och uteblef. En