OCR Output

3

försäljes Johan Sjögren i Hissjön tillhöriga fasta egendom, be¬
stående af tvenne i sambruk liggande lägenheter, den ena af¬
söndrad från !/s mtl N:o 2 Haddingen och den andra från !/16
mtl N:o 3 Hissjön 1 Umeå socken.

Fastigheten, saluvärderad till 600 kronor, har åker och
lindor för utsäde af 0,8 hl. korn och 0,8 hl. hafre samt något
potatis, och finnas derå icke andra byggnader än tvenne lador.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att dervid
sin rätt bevaka.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 28 Maj 1907.
J. A. Hanson.>

N:o 101. Till vederbörandes kännedom intages följande

»FKunggörelse.

Enligt handlingarne vid laga skifte å /16 mtl Brattås N:o
I och Ve mtl Brattås N:o 2'i Löfångers socken, hvilket skifte
denna dag af RR tingslags Ägodelningsrätt fastställts, skola
ägarne at Litt, B tra mtl Brattås: N:o I, Oskar Pettersson, och
af Litt. E ?/es4 mtl Brattås N:o.2, N. Go Boström, äga rätt atti
ersättning för mistad ståndskog afverka, den förstnämnde skog
för 99 öre &å Litt. A !9/;s mtl Brattås N:o 1, tillhörigt J. An¬
dersson, och för 141 kronor 58 öre å Litt. D TA mtl Brattås
N:o 1, tillhörigt. D. K. Ögren, samt ägaren af Litt. E för. 497
kronor 64 öre & Litt. A och för 357 kronor 6 öre å Litt. GC
1/32 mtl Brattås N:o 1, tillhörigt C. J. Larsson; och skola afverk¬
ningarne vara verkställda inom tre år från denna dag.

Tingsstället vid Nysätra kyrka den 6 Maj 1907.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:
Erik Hildebrand. >