OCR Output

SUNNE 39

Erik Roshemius!, 2) m. khden J. Petreus, n. 15; Jöran Månsson Sunde, löjtnant.
Han klagade 1688 öfver arfvets fördelning; Johannes Magni, förmodligen präst.

14. Olaus Nicolai (Dalenius) (1644—45) var krigspräst vid de
svenska trupperna, som intogo Jämtland år 1644. Då de dansk-norska
prästerna i anledning häraf öfvergåfvo sina gäll, utnämndes han 28 apr.
s. å. till pastor i Sunne. I Upsala domkapitel upplästes 28 maj ett bref
från honom, hvaruti han förmäler först om sitt tillstånd, huru osäkert där
är för fienden, att han allenast i Frösö kyrka får med trygghet göra tjänst
men måste med sin medtjänare ligga inne på skansen och köpa allt det de
äta skola för reda penningar eller taga till låns af bönderna. Och »när de i
någon annan kyrka skola tjänstgöra, måste en hop soldater skildra (skyldra
= hålla vakt), medan tjänsten förrättas, och hvarken prästgården eller
åhörarne njuta de intet till godo». I betraktande af att endast tre präster
funnos i hela landet, hvarigenom församlingarna ledo men på Guds ord,
hänsköt konsist. saken till svenska regeringen för vidtagande af lämpliga
mått och steg. Ärkebiskopen föreslog i sammanhang härmed en del
präster till församlingarne, men efter freden återfingo de danska prästerna
på egen begäran sina pastorat. Redan i sept. 1644 presenterade d:nus
Olaus Nicolai en kunglig rekommendationsskrifvelse till erhållande af
Säbrå pastorat, men som det redan var bortgifvet, förordades han i stället
till Östra Fernebo, där han följande år tillträdde som khde. Var predikant
vid prästmötet i Upsala 1653, riksdagsman 1660 och afled ar 1676.

G. m. Christina Gefleria, änka efter en komm. Buscherus.
Barn: en dotter g. m. khden i Dannemora, Er. Arnelius; en dotter, g. 1)

m. Lars Cabbeus, 2) m. Eric Högman, khdar i Wänge; en son student. (Fant,
Del 1, s. 370.)

15. Mag. Joannes Olai Petraeus, Angermannus (1665—78), f. pa
1630-talet, modern hette Rachel. Inskrefs som stud. vid Upsala univ.
28 juli 1652 och var under studenttiden informator hos kronofogden Lars
Wallmo i Hälsingland. Efter akad. prof promov. fil. mag. år 1661. Han
förordnades 1662 efter E. Roshemius till v. pastor i Sunne och blef genom
konservation af dennes änka designatus pastor efter den åldrige herr Måns
Herdal, hvarvid han förbehöll sig intraderna af annexerna Marby och
Norderén samt halfva prastbordet i Sunne. (Hdpr. ”/,, 1663.) Vid 1664

1 Ericus Jone Roshemius, f. i Skön, son till kronofogden Jonas Roshem och broder till
med. doktor Petrus Roshemius i Sthm; stud. i Upsala 25 okt. 1655; som v. pastor i Sunne
angaf han på Frösö ting 18/, 1660 åtskilliga, som försummat Storböndagen s. å., de pliktade,
hvar för sig, 40 mk, hvilka delades mellan kyrkan och de fattiga. Afled sannolikt 1662.