OCR Output

38 SUNNE

återföll under Danmark förvisades herr Olof till Sverige, samt erhöll af
kon. Gustaf Adolf en skrifvelse 11 maj 1613 till ärkebiskopen i Upsala om
befordran. Khden Björn Björnsson återkom nu till Sunne.

13. Mogens Pedersen Herdal (1636—66) var son till khden
Peder Andersson i Hede, som sedan erhöll Ragunda pastorat. Inskrefs
såsom student i Wittenberg 6 okt. 1615 under namnet Magnus Petri Herda¬
linus, Norvegus. Herr Mogens, pastor i Sunne, uppträdde på hösttinget å
Frösön 2 sept. 1636 och kärade sig vara odalboren till Åkerängs gård att
inlösa af Erik Mogensson; därtill svarade Erik nej, ty herr Mogens »war
aff den ufrij quinne». Herr Mogens erbjéd for garden 133 dlr I ort 8 sk.
Han synes ha varit af haftigt sinnelag och hemfallen at dryckenskap.
Ar 1641 24 sept. var khden inkallad fér Trondhjems domkapitel, emedan
han vi ett besök i Brunflo prästgård 6fverfallit sin prost herr Olof Drake,
da denne icke velat gifva hans broder Jens Pedersson ett oklanderligt vits¬
ord (Trondhj. dkpr., stiftsark.). Han var ock flera andra ganger instamd
för domkapitlet och hotad med afsättning för fylleri. Under krigsorolig¬
heterna 1644 flydde han till Norge, men återfick efter fredsslutet sitt gäll.
Såsom prästerskapets ombud undertecknar han 10 mars 1649 Sveriges
rikes ständers förklaring öfver pfalzgrefven Carl Gustafs succession till
svenska kronan. Hans inköp af flera hemman, exempelvis västergården
i Wallviken 12 okt. 1647 för 60 Rdr specie, Gunnarsgården i Brasta (Hal¬
len) 1648, Kläppegården i Marby 1649 tyda på, att han var en förmögen
man. Sistnämnda år klagar herr Måns vid Frösö ting, att Per Olufsson i
Orrviken, som brukade prästbordet på Frösön, låtit det förfalla. På
tinget i Sunne 4 dec. 1661 begärde han en skifteshaga mellan Fanbyn och
prästskogen. Superintendenten P. Steuchius visiterade här 3 febr. 1661,
då Sunneborna anhöllo om hjälp till sin kyrkklockas reparation. Under
de senare lefnadsåren hade han först sin måg Erik Roshemius, sedan sin
efterträdare som vice pastorer. Arfskiftet efter honom ägde rum 8 nov.
1666 (Jdb. 1688).

G. 1) m. Beret Blix, f. 1615, dotter af sogneprasten i Opdalen Erik L. Blix
och Maren Bull, hvarigenom herr Mogens var svager till prosten Anders Eilufs¬
sön i Oviken;

2) m. Margareta Hansdotter Hdlck, som efter sin aflidne mans, herr Mans’,
begrafning ss. testamente till Sunne kyrka 6fverlamnat af den oskiftade egen¬
domen io Riksdaler, hvilka ej uppforts i kyrkans räkenskaper. (Jämtl. dombok
1684.) Hon bodde på Wallviksgården till sin död 1672.

Barn i förra giftet: Brita Månsdotter, gift, efter henne gafs i testamente 2
Riksdaler å 6 mk s:mt till kyrkan; Karin Månsdotter, g. 1) m. v. past. härst.