OCR Output

SUNNE 37

för svenskarne, som då besatte landet, men återkom till sitt gäll 1613.
Pa hésttinget 1 Trapnas i Hallens tingslag 19 sept. 1621 hade khden Bjérn
blifvit instämd af fogden Daniel Rasmussen för att redogöra för åtkomsten
af en äng, benämnd Grimsved, för hvilken Sunneprästen icke gjorde några
utlagor till kronan, men i stället försåg Marby kyrka med vin och oblater. |
Khden förklarade, att samma ängslott lång tid varit brukad under präst¬
bordet af hans företrädare på nämnda vilkor, och äfven fogdarna Peder
Grumb och Baltzar Kare hade med prästernas tillåtelse haft något bruk
däraf. Den förstnämnde hade sålunda innehaft halfparten däraf sista
året herr Söffren satt vid gället, och herr Björn beviljade honom samma
halfpart det första året han kom till Sunne. Detta intygades af åtskilliga
drängar, som tjänat hos khdarne Per och Söffren Matsson. Det utför¬
ligaste vittnesmålet afgafs af en gammal man Thor i Trapnäs, som inty¬
gade, att Grimsveds ängslott var skänkt till Marby kyrka af hustru Zeborgh
Biörnsdotter i Trapnäs, dock så att hennes släktingar och efterkommande
skulle bruka den under Trapnäs och därför hålla vin och oblater till före¬
nämnda Marby kyrka, och då erlades 2 hermelinskinn i årlig skatt till K.
Maj:t. Sedan hade Grimsvedängen brukats af herr Erik Gudmundi! och
de följande khdarne. Herr Björn var 16 aug. 1622 närvarande på Kungs¬
gården, då Kjerstin i Bossås där blef pinligen ransakad för trolldom.
Efter att några år under Oviksprosten Sigvard Hanssons sista tid varit
honom behjälplig med visitationer, synes han efterträdt honom som prost.
Så uppbar han I daler för sin visitation i Oviken 19 okt. 1632 och nämnes
då prost, liksom följande år, då han var närvarande vid en husesyn i Bergs
prästgård 30 sept. 1633. Innehade från år 1613 ett litet hemman på Anders¬
ön, men arrenderade 1628 en gård om 4 t:r i Malling (Måläng) och bodde
där ännu 1640, hvaraf framgår, att han före sin död öfverlämnat pastoratet
till efterträdaren, n. 13.

12. Olaus Nicolai (1611—13), född svensk, var en bland de män,
som sändes till Nyköping för att å jämtlänningarnas vägnar aflägga
trohetsed åt kon. Carl IX. Vid ankomsten dit efter en besvärlig resa funno
de emellertid kon. Carl död och fingo i stället aflägga eden åt den unge
Gustaf Adolf. Herr Olof erhöll Andersdagen (30 nov.) 1611 kollations¬
bref på Sunne pastorat. Då han och herr Olof Svensson, som vid samma
tillfälle utnämnts till khde i Rödön, samt Anders i Kaxås i febr. 1612 voro
hemkomna »fra_ gissill» af Sverige, omtalade de, att de sett kon. Carls lik,
som skulle begrafvits 13-dag jul. Nar landet genom freden i Knared 1613

1 Formodligen afses harmed khden n. 8. Erik Jensen.