OCR Output

36 SUNNE

vittnen till, att Godelugh Jonsdotter sålde sin odaljord i Andersö till sin
måg Kettil Persson. År 1548 var herr Erik Jensen en bland de präster,
som af prosten Erik Andersson och fogden Jens Larsson på Jämtamotet
utsågos att döma om khdens i Undersåker omtvistade rätt till Ösefisket,
och ännu 1560 innehar han sin khdebefattning i Sunne. (DN 14: n. 273,
393, 604, 684, 686, 782, 799, 806, 840, 857; 15: n. 588, 621, 692; JFT 3,s. 58.)

g. Petrus Magni [1565—71] var förstnämnda ar khde i Sunne
pastorat, men hade då tydligen pa grund af prastbordets beslagtagande
för de svenska truppernas räkning (se inledn.) flyttat till Norderö annex
och kallas därför i handlingarna herr Peder på Norderön. Jämte denna
församling skötte han äfven Hallen och Marby annexer, under det att vår¬
den om moderförsamlingen och Frösön anförtroddes åt kapellanen Mårten
Hemmingsson. År 1567 blef herr Peder på Närderön pliktfälld, för det
han slog sin socknebonde ett blodvite, och utgaf 5 öre 8 pgr. Å allmänna
landstinget i Oviken 21 okt. 1568 afgaf han trohetsförsäkran åt kon.
Johan III på samma gång som öfriga Jämtlandspastorer. Från och med
1570 har han återtagit pastoralvården öfver hela gället och skrifver sig
å tiondelängderna Petrus Magni owerdig kyrkioherde i Sunde. Som er¬
sättning för den stora gästning, han fått vidkännas af K. M:ts krigsfolk
utanordnade den svenske öfverbefälhafvaren herr Clas Fleming åt honom
6 t:r korn ur Hallens kyrkebur för år 1569.

10. Söffren Matsson (Severinus Matthiaze) [1591—1609].
Fullmakten för de jämtländska präster, som skulle hylla kon. Christian IV
på den utlysta herredagen i Oslo 8 juni 1591, utfärdades på Frösö den 3
maj s. 4. (JFT 4, s. 174) af Sörinn Matzönn i Sunde och 6 andra khdar.
År 1596 18 sept. köpte han af Oluff Jonssen ett kvarnställe i Slandrom,
Frösön, för 3 goda daler (permebref i Sunne kyrka). I ett bref af 8 juli
1609 skrifver kon. Christian till länsmannen öfver Trondhjem och Jämt¬
land Sten Bilde och biskopen J. Grönbeck i Trondhjem, att emedan han
fått kännedom om denne Söffrens »underskedlige, modvillige, grove och
forargelige Forseelser og Bedrift», afsätter han honom från hans betrodde
prästkall, och bjuder dem genast verkställa befallningen (Norska Reg. 4,
S. 326),

11. Björn Björnsson [1609—II, 161333], utnamndes till sockne¬
präst i Sunne 8 juli 1609 genom samma kungabref, som förordnade om
företrädarens afsättning. Han måste under den två år senare utbrutna
Baltzarfejden i likhet med flertalet öfriga dansk-norska präster fly undan