OCR Output

SUNNE: 35

Jämte prosten Magnus i Rödön m. fl. var han 20 mars 1475 fasteman vid
ofverlatelsen af ett par gardslotter i Gilstad i Hackas s:n. Med sitt sigill
bekräftar han 17 jan. 1481 riktigheten af den till 5 svenska mark var¬
derade arsafkastning, som kapellet i Vasterhus pa Frösön hade af sina
jordägor, öfver hvilka en år 1300 uppgjord förteckning fanns införd i
kapellets gamla mässebok. Den 16 maj 1482 vidimerar herr Laurens
jämte lagmannen Esbjörn Semundsson m. fl. en afskrift af ett gammalt
dokument angående Jämtlands rågränser, och 3 juni s. å. bevittnar han
på Koborgshus i Oviken jämte herr Karl i Brunflo o. a. den af en skilje¬
domsnämnd fastställda omfattningen af det till borgen hörande skogs¬
området. För afgörandet af en rågångstvist mellan prästbordet i Oviken
och Side byamän insattes Sunneprästen och hans kapellan Karl Haakonson
i en undersökningskommission, hvars utlåtande i saken afgafs i Sunne 2
juni 1484. Tre år senare återfinnes herr Laurens som prost och khde i
Brunflo. (DN 3: n. 910, 937, 938; 14 n. 104, 116, 129, 134; 18: n. I, 109.")

6. Herr Yrian [1489], kyrkioprester i Sundom, nämnes bland de
24 män, som skulle ransaka om Brunflo och Lockne kyrkobords egendo¬
mar. (JET ass. e282.)

7. Herr Erik i Sunda [1518] har 6 apr. s. a. bevittnat, att Agnes
Andersdotter i Svensjö erkänner sig ha till sin svåger Jon Eriksson och
syster Birgitta sålt '/, i halfva gården Tryggiestad (Trusta på Norderö)
for 20 mark. (DN 14: n. 270.)

8. Erik Jensen [1524—60] var »lille herr Nils’ capellan i Brun¬
flod» under tiden 1518—23. Såsom sådan bevittnade han 4 okt. 1518,
att Magnus Ivarsson till sin mag Jon Jeppeson i Bleka och dotter salt
halften af sin egendom i Enge for 52 mark. Omkring ar 1524 torde han
blifvit khde i Sunne och 1527 nämnes han uttryckligen såsom sådan.
Vid oroligheterna under den reformatoriska striden synes han ställt sig
på den norsk-danska sidan och deltagit i stämplingar mot Sverige. Kon.
Gustaf I klagar i ett bref till jämtlänningarna i början af aug. 1532 (KGR
8, s. 116), att khdarna Erik i Sunne och Olof i Rödön varit skuld till, att
nagra af konungens folk blifvit tillfangatagna, och krafver deras afsattning.
Båda synas dock fått behålla sina befattningar. Pa Sigfridsdagen 15 febr.
1544 voro herr Erik i Sunne, herr Nils i Brunflo och herr Måns på Rödön

1 Beträffande ett till 1434 hänfördt bref (DN 14, n. 47), däri herr Laurens Iliansson om¬
talas, maste artalet vara felaktigt.