OCR Output

34 SUNNE

som skulle respekteras af båda parterna. Erik bröt emellertid öfverens¬
kommelsen, tog med våld sin dotter ur fängelset och förde henne upp i
tornet vid Sunne kyrka samt vägrade efterkomma sysslomannens befall¬
ning att återlämna fången och förklarade sig beredd att med »vapnum,
bugum, arfum (pilar), oddum och eggium» varja henne. Han fick nu af
sysslomannen mottaga stämning att direkt inför konungen svara såväl
för detta tilltag som i de öfriga målen. (DS 3 n. 255.) Hur saken utveck¬
lade sig, är icke kändt. Berättelsen är af intresse bl. a. därför, att den ger
en bekräftelse på de gamla stenkastalernas uppgift att äfven tjäna som
försvarsverk och tillflyktsorter vid kritiska tillfällen." — Khden Agmund
var en bland de jämtländska prästmän, som jämte prosten Agmund i
Lit i slutet af år 1350 besvarade en skrifvelse från ärkebiskop Hemming
i Upsala, däri påyrkats någon utlaga från landskapet. (Örnhjelms Dipl.
6, s. 1639.)

2. Ravald [1414], kirkioherre i Sundom, vittnar 1 maj s. å., att
Paul Johansson i Digranäs erkänner sig ha sålt några hemmansdelar i
Genvalla och Svindal åt Redar Johansson för 8 jämtska mark. (DN 9,
HD. 322.)

3. Herr Elyan (Ylian) [1428—43], prost i Jemptalande oc kirkio¬
herra i Sundom, bekräftar 21 nov. 1428, att Tivad Olaffson med sin moder
Helgas samtycke sålt mödernegården Kluksås i Näs s:n till Sigurd Jonsson
för 36 jämtska mark. Den 30 apr. 1438 inköpte prosten själf Skunke¬
familjens gods Heglid i Sunne för 70 sv. mark. Vid köpet fungerade såsom
vittnen och fastemän bl. a. khdarne Rikard i Brunflo, Jöns i Ovik och
Rikard i Rödön samt Jämtlands höfding »velbornan» man @rian. Ar
1443 torsdagen i motsveckan (14 mars) bevittnade herr Elian, att hans
sockenbo Haftor Helgasson sålde åt sin måg Joan Pavelsson en hälft i
fädernegården Gilåsen för 19 jämtska mark. (DN 3 n. 697, 742. B. E.
Hildebrand, Saml. till Sv. Dipl.)

4. Herr Karl i Sundum [1467] beseglade 30 juni s. å. en förlik¬
ningsdom mellan Olof Thomasson i Valle och hans syskon rörande för¬
delningen af deras fädernearf. (DN 14 n. 101.) Han blef förmodligen kort
därefter khde i Brunflo.

5. Laurens Iliansson [1469—84], kirkeprester i Sundhom, bevitt¬
nar 24 aug. 1469 försäljningen af en jordegendom i Herke på Frösön.

1 Se närmare Johan Nordlander, Försvarskyrkor i Norrland, Fornvännen 1909, Ss. 50.