OCR Output

SUNNE 33

lika lön för innehafvarna. Den ena af dessa stationerades på Frösön med prediko¬
skyldighet därstädes 3 helgdagar i följd och den fjärde i Norderö. Den andra kommi¬
nistraturen förlades till Hallen, hvars prästbord till en början afstods af khden. Guds¬
tjänst skulle där hållas 2 predikodagar å rad, i Marby den tredje.

Första bestämmelsen om pastoratets uppdelning utfärdades af K. M:jt 17 jan.
1851, innehållande att Hallens och Marby församlingar skulle efter dåv. kommi¬
nister J. A. Liljeskölds afgång och med indragande af komministraturen afskiljas till
eget pastorat med khde i Hallen. Enl. kgl. bref 2 aug. 1855 samt konsist. beslut 7
nov. s. å. och 9 maj 1860 tillerkändes nyssnämnde komminister rätt att mot halfva
khdelönen med vissa inskränkningar sköta pastoralvården i de båda församlingarna,
hvilka först 1889 helt afsöndrades (se Hallen). "Sedan Frösön utbrutits till eget pasto¬
rat enl. kgl. bref 2 juni 1905 med indragning af komministraturen därstädes, har i
moderförsamlingen med dess sista annex Norderö icke varit anställd annan ordinarie
präst än kyrkoherden.

Sunne gamla stenkyrka, hvilken ännu kvarstår som en vacker ruin på en udde
närmare Storsjön än den nuvarande, var 40 alnar lång, 18 aln. bred och bestod af lång¬
hus med kor jämte särskild fristående kastal på södra sidan. Fragment af medeltida
målningar å kyrkans innerväggar kunde ännu skönjas på 1880-talet, särskildt på norra
väggen, dar bl. a. Kristi intåg i Jerusalem framskymtade. XKastalen med kva¬
dratisk grundplan af omkr. 9 alnars sida skadades 1731 af åskslag, reparerades åt¬
skilliga gånger, men fick så småningom förfalla och nedrasa. Ett flertal helgon¬
bilder jämte delar af den gamla altarprydnaden öfverfördes till församlingens nya
stenkyrka, som fullbordades 1835 och jämte en nyanlagd begrafningsplats invigdes
af biskop Franzén 19 juni 1836. Det hvitrappade långhuset är täckt med lågt sadel¬
tak, sakristian ligger i öster, tornet i väster har trälanternin. Altartaflan, förestäl¬
lande Kristi uppståndelse, är en af artisten Karl Tirén utförd kopia af altartaflan i
Molde domkyrka, ett verk af norske målaren Axel Enders.

Norderö medeltida stenkyrka mäter 33 alnar i längd, 16 1 2 aln. i bredd, har rekt¬
angulärt långhus med lägre korutbyggnad, numera apterad till sakristia, saknar
torn. Fristående trästapel. Altarprydnaden i barockstil omramar tvänne taflor:
Kristus på korset och smörjningen af Kristi lekamen. Diverse träskulpturer från en
äldre altaruppsats äro bevarade. Predikstolen bär årtalet 1737.

[Litt.: Norderön af K. O. Andrén i JFT (7. s. 67).]

KYRKOHERDAR.

1. Agmundr [1348—50], prestr i Sundum, omnämnes i en hand¬
ling, daterad Förberg å Frösön 26 mars 1348. Jämtlands syssloman
Niklas Petersson, som residerade å Kungsgården på Frösön, hade till tinget
instämt Erik Gummearve i Fanbyn i Sunne för åtskilliga förseelser liksom
ock hans dotter Gro, som tydligen under faderns bortvaro häktats för
ett där begånget barnamord, förts fängslad till kungsgården och erkänt
sig skyldig. På grund af sin misstro mot den illa ansedda fogden inställde
sig svaranden icke förr, än han genom bemedling af prästen Agmund i
Sunne, landskapets lagman och ett par andra män lyckats utverka lejd,

3 —26387. Härnösands stifts herdaminne. Del IV.