OCR Output

30 SUNDSVALL

afton, predikan Kyndelsmessodagen 1880. Sthm 1880. — »De femtusendes bespisning.»
Predikan på Midfastosöndagen 1880 i Jakobs kyrka, ib. 1880. — Prestens studier. Före¬
drag vid Medelpads kontraktsmöte i Sundsvall d. 22 sept. 1880 (i Hsandsposten 1880,
n. 155, 158 o. 159). — Predikan på 4. sönd. eft. Trettondedagen (i Predikn. af Hsands
stifts prester. 1. 1883). — Predikan på Bönsöndagen, bönen i Jesu namn (i Vitnes¬
börd om gemensam tro... utg. af Herman Hagberg. Sthm 1884—86, s. 386). — Predikan
på 6. sönd. eft. Påsk, d:o på 5. sénd. eft. Trefald. samt 8. sönd. efter Trefald. (i Vårt
Lands predikobil. 1886, n. 22, 29, 32). — Predikan vid Hernösands stifts prestmöte den
2 juli 1890 (i mötets handl.). — Minnestal öfver hädangångne ämbetsbröder vid präst¬
mötet i Hsand 1904 (i Prästmöteshandlingarne). |

4. Karl Gustaf Kjellgren (1912—18), f. i Jonsberg, Siulépined
stift, 5 febr. 1860; föräldrar: Gerdt Karl Kjellgren, rättare, och Anna Karin
Månsdotter. Efter mogenhetsex. vid Norrköpings allm. lärov. stud. i
Upsala ht. 1881, fil. kand. 12 sept. 1884, idkade läsåret 1884—385 studier
för fil. lic. ex., inskrefs ht. 1885 i teol. fakulteten och ägnade sig läsåret
1885—86 åt teologiska studier; tjänstgjorde som v. kollega vid Söder¬
hamns skola ht. 1886 t. o. m. 11 mars 1887 och biträdde samtidigt präster¬
skapet i Söderhamns pastorat med predikningars och bibelförklaringars
hållande. Med dispens från examina inför teolog. fakultet och efter aflagd
prästex. prästv. i Hsand 5 maj 1887 'och förordn. past. adj. i Lillherrdal,
innehade därst. tillika några kortare förordnanden som v. pastor; vice past.
i Sidensjö 24 juli 1889 och tjänstgj. i denna egenskap till 31 mars 1892;
utn. komm. i Styrnäs 12 mars 1892, tilltr. I apr. s. å. Aflade disput. prof
14 jan. 1898, utn. till komm. i Sundsvall 20 okt. 1900, tilltr. genast,
tillika lasarettspred. 1901—08, fängelsepred. 1901—12; utn. khde i Sundsvall
II nov. 1911, tilltr. 1912. Utn. kontr. prost i Medelpads östra kontr.
25 nov. 1912, tilltr. 1 jan. 1913, afsade sig prostambetet 1917. Utsags ar
1905 till stiftsombud i missionsstyrelsen, förordnad 1911 till orator vid fél¬
jande prastméte, men afled dessförinnan 22 april 1918. LNO 6 juni 1916.
En sympatisk runa ägnades honom vid prästmötet i Hsand 1919 a
kontr.-prost Carl Åkerberg (se Prästmöteshandlingarne). |

G. 1/5 1892 m. Wilhelmina Augusta Astrém, f. i Delsbo 18/5 1865, dotter
af ce i Hedesunda Vilhelm Astrém och Eugenia (Jenny) Mag¬
dalena Djuberg.

Barn: Eskil Karl-Wilhelm, f. i Styrnas 1/5 1893, fil. kand , komm. i Södra

. Bergnas, Arjeplog 1918; Elsa Katarina Eugenia, f. 5/3 1896; Gustaf Olof Laurentius,
£. 1073 1899, stud. vt. 1918, folkskollärare; Augusta Marta Elisabeth, f.1 Sundsvall
9/8 Igor. |

Tr.: Hundra ar pa varldsmissionsfaltet. Nagra ord om Londonsmissionssall¬
skapet (London missionary society) och dess insatser i det kristna kulturarbetet bland
hednafolken. Sthm 1897. (Ventilerad infor domkapitlet i Hsand 1898.) — Boerna
och deras behandling af de infédde i Sydafrika. Ett svart blad ur den europeiska kolo¬

niseringens historia, ib. 1900.