OCR Output

2

1 kök, kammare och förstuga, 1 godt stånd, samt uthusbyggning,

afdelad i fähus, foderlada och vedbod m. m., i användbart skick. Å
lägenheten utsås 0,8 hl. korn, 0,5 hl. potatis och vinterfödas några
småkreatur. Lägenheten, som saknar skog, är bevillningstaxerad
och saluvärderad till 600 kronor;

.2:0) hemmansdelen, !/s2 mtl, saknar åbyggnader med un¬
dantag af tvänne lador, äger skog till husbehof och å densamma
utsås 1,5 hl. korn samt vinterfödas 2 kor och några småkreatur.
Hemmansdelen är bevillningstaxerad till 1,800 kronor och salu¬
värderad till 1,700 kronor;

3:0) hemmansdelen, !/16 mtl, är bebyggd med mangårds¬
byggning af timmer på stenfot under spåntak, indelad i kök,
kammare och sal samt förstuga å nedre bottnen och å öfre bot¬
nen med två inredda rum; Sommarstuga af timmer på stenfot,
indelad i tre rum, med tillbyggnad, innehållande vedbod och
vagnslider; Ladugårdsbyggnad af timmer, äfvenså hemlighus och
brunn. Dessutom finnes å hemmanet sex hölador. A hemma¬
net utsås 6 hl. korn och 3 hl. potatis samt vinterfödas 4 kor,
1 häst och några småkreatur. Jordmånen består af blandad
lermylla på sand- och lerbotten. God tillgång på odlingsland
finnes; Mulbetet är rikligt och godt; Skog finnes endast till
husbehof. Hemmansdelen är bevillningstaxerad till 3,600 kronor
och saluvärderad till 3,500 kronor.

De, som äga fordringar, de där böra ur fastigheterna utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Skellefteå i kronofogdekontoret den 25 maj 1907.
Alarik Dailqvist.>

Uppläses i kyrkorna inom Umeå tingslag.
N:o 100. På begäran meddelas en så lydande

»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som Måndagen den 8 nästkom¬
mande Juli kl..12 på dagen förrättas uti Umeå härads tingshus,