OCR Output

SUNDSVALL 29

till khde i Sättna 10 jan. 1873, tilltr. I maj s. å.; slutligen utn. khde i Sunds¬
vall 20 jan. 1882, tilltr. I maj s. å. Vid delningen af Medelpad i tvänne
kontrakt blef Boström prost öfver det östra I maj 1899. — Han var af
lifligt energiskt lynne. Vid början af sin ämbetstid togs hans verksamhet
i anspråk för ordnandet af den något efterblifna folkskoleundervisningen
i staden enligt tidens fordringar och redan efter de närmaste åren hade
han fått till stånd lämpliga anordningar, som bådade godt för framtiden,
då samhället den 25 juni 1888 drabbades af en hemskt förödande eldsvåda,
som gjorde 8000 personer husvilla och förstörde nästan alla stadens offent¬
liga byggnader, stadshuset med dess många ämbetslokaler, kyrkan, präst¬
gårdarne, flickskolan och pastorsexpeditionen. Till all lycka räddades
det högre allmänna läroverkets hus, och dit måste nu samhällets många
ämbetsverk jämte pastorsexpeditionen sammanträngas, och här bestor¬
mades nu stadens kyrkoherde en lång tid framåt dagligdags med alla möj¬
liga besök, klagomål och förfrågningar, så att han trots sin starka vilje¬
kraft i detta virrvarr stundom kände sig förtviflad. Men allt redde sig
så småningom. Ny kyrka, nya skolor och prästgård m. m. reste sig efter
hand, men ehuru många krafter i samhället uppkallades och samverkade
för detta ändamål, var det arbete; som ålåg kyrkoherden, ett bland de
mest påfrestande. Så dömer minnestalaren vid prästmötet 1911, prosten
Olof Arbman, hvilken som stadskomminister då stod Boström hjälpande
vid sidan. Mot slutet af hans lefnad lade en tilltagande ‘défhet sordin
på den sjudande verksamhetslusten. Såsom predikant hade Boström en
stor lätthet att tala, men ordvalet var ej alltid så träffande, och utförandet
skadades af falskt patos. Var predikant vid 1890 års prästmöte och höll
vid prästmötet i Hsand 1904 minnestalet öfver de aflidne samt promove¬
rades vid Upsala univ. Linnéfest 24 maj 1907 till teol. doktor. Ledamot
af riksdagens 2:dra kammare 1879—81. LNO 1893. Afled 4 apr. 1911.
(O. E. Arbman, Minnesord 6fver hadangangna ambetsbréder, vid prast¬
mötet 1911.)
G. 10/; 1863 m. Brita Lovisa (Lova) Ullström, f£. !"/s 1837 i Säbrå, dotter af
torparen Daniel Olsson Ullström i Svedje och Anna Kristina Skolin; + 27/5 1910.
Barn: Ruben Oskar, f. **/5 1864 i Alfsby, tjänsteman i brandf6rsakr. bol.
Norrland; +; Bertha Hedwig, f. 15/2 1867 i Graninge, student, g. 15/5 1888 m. rektorn
i Sundsv., sedan i Nyköping, teol. dokt. Gustaf Oskar Fredrik Westling; Anna
Frida, f. ?/; 1868, sparbanksbokhallare i Sundsvall; Sigrid Lovisa, f. 4/3 1870 i
Multra, + darst. 2?/) 1871; Johan Martin, f. °/4 1873, sjékapten och predikant;
Olof Sigfrid, £. 13/5 1874 i Sattna, + 2"/12 1882; Tyra Lovisa, f. '4/s 1876, ¢ *°/4 1900;
Gustaf Immanuel, f. 5/g 1879, stud. i Upsala, häradsskrifvare i Lycksele.
Tr.: Afskedsord till Neder-Luleå församling d. 3 juni 1866. Lulea 1866. — Pre¬

dikan på nyårsdagen 1871 i Hernösands domkyrka. Hsand 1871. — En sk6n lefnads¬