OCR Output

28 SUNDSVALL

På 1870-talet tillkom en sammanslutning i Waldenströmsk riktning be¬
nämnd brödraföreningen, och samtidigt uppstod en absolutistisk nykter¬
hetsrörelse, hvilken åstadkom mycken strid och bitterhet. Härvid hade
församlingens präster, särskildt stadens komminister O. Modin samt pastors¬
adj. och fångpredikanten J. P. Linde att utstå åtskilligt obehag, men
de förde med värme den kyrkliga uppfattningens talan. Kyrkorna fylldes
med åhörare, och det hela verkade som en andlig uppryckning i den på
det materiella förvärvet mera riktade samhällsandan. Efter ett långsamt
aftynande afled prosten Salén i Sundsvall den 17 mars 1881. LVO 1854.
G. 4/19 1829 m. Christina Elisabeth Bergh.
Barn: Nils Peter Herman, f. i Sthm 27/11 1830, stud. 1850, kammarskrifvare,
pa grosshandelskontor, + i kolera i Sthm sept. 1858; Axel Mauritz, f. °/11 1832,
stud. 1854, telegrafassistent, haradsskrifvare i Boras; Anna Elisabeth (Betty)
Sophia, f. 1834, g. 1855 m. Fredrik Ludvig Bruzewitz, brukspatron pa Limma¬
red, Alfsborgs län; Ernst Johan Reinhold, f. 5/5 1836, med dokt. 1869, andre
lasarettsläkare i Göteborg, praktiserande läkare i Sthm, + darst. 4/1 1894;.

Bernhard Wilhelm Frithiof, £. i Sundsvall !/, 1838, stud. 1856, t i Sundsvall
i kolera 1/3 1866.

Tr.: Heliodor eller en ynglings läroår. Den religiöst bildade ungdomen tillegnadt
af d:r G. Friedrich. Öfvers. Sthm 1828. — Högtidsstunder i templet, åt minnet och
hjertat förvarade, ib. 1835. — Återvägen till fäderneslandet, afskedspredikan i Hedvig
Eleonora kyrka, ib. 1837. — Verser vid invigningen af orgelverket i Selångers kyrka,
första sönd. i adventet 1837 (tryckta jemte Tal af Jos. Backlund), Hsand 1838. — Pre¬
dikan hållen vid prestmötet i Hernösand den 14 mars 1839. — Vid demoiselle Charlotta
Liljedahls jordfästning den 16 october 1842 (Sthm) anon. — Orgelminne. Tal vid invig¬
ningen af orgelverket i Sundsvalls kyrka den 16 okt. 1842. Sundsv. 1843. — Helsnings¬
ord till Sköns församling i Hernösands stift, vid dess nya kyrkas invigning den 29 sept.
1850. Sundsv. 1850 (vers). — Ropet mot stats-kyrkan. Tal i Medelpads prest-sallskap
den 21 febr. 1855... ib. 1855. — Hégmassopredikan i Sundsvalls kyrka första söndagen
i adventet 1855 ... ib. 1856.

3. Dokt. Johan Oskar Boström (1882—1911), f. 8 jan. 1841
i Lulea, fosterson till spegelfabrikéren Olof Bostrém och Anna Elisabeth
Persdotter, i hvilkas hem han uppvaxte. Efter skolstudier i Pitea och Hsand
stud. i Upsala vt. 1860. Redan som skolyngling hade han förts till en krist¬
ligt allvarlig sinnesriktning och beslutat sig for det prästerliga kallet.
Han aflade teor. teol. examen 13 sept. 1862, och efter i nåder beviljad
åldersdispens prästvigdes han i Sthlm 24 jan. 1863 samt forordn. till
v. komm. i Älfsby, past. adj. i Neder-Luleå förs. I maj 1865 samt v.
pastor och nådårspred. därst. från nov. s. å.; predikant vid Graninge
bruk från I maj 1866; utn. till lärare vid Sollefteå högre folkskola och
tillika past. adj. i Sollefteå 1 juli 1869, ditflyttade i nov. s. å. och bo¬
satte sig på prästbordet i Multrå, åt hvilken församlings vård han särskildt
fick ägna sig; aflade under samma tid past. ex. 3 jan. 1871. Utn. af K. M:jt