OCR Output

SUNDSVALL 27

därst. blef han »för utmärkt skicklighet och nit» personligen af K. Maj:t
benådad med rätt till dubbel tjänsteårsberäkning; curam past. gerens apr.
1820, aflade past. ex. nov. s. å:; utn. till khde i Sundsvall 23 febr. 1823,
honorarieprost okt. 1825. Efter flere års stenlidande afled prosten Hell¬
berg 12 mars 1834.
G. 1817 m, skraddaraldermannens i Sundsvall P. Getings dotter Anna Mar¬
gaveta Geting, anka efter kofferdikaptenen A. Wiggbom. Hon afled i Hsand
22/) 1856, 77 ar 5 m. 11 d.
Barn: Tvenne döttrar, af hvilka den yngre Anna Hedvig Sophia öfverlefde
fadern, + i Hsand ?!/; 1849, 27 år 7 m. 14 d.

Tr.: Sophoclis Oedipus tyrannus illustratus, p. 1, pres. J. O. Höijer. Ups. 1809.
— Obadja latine versus & notis philologicis illustratus, p. 3, pres. A. Svanborg, ib. 1811.

2. Nils Salén (1837—81), f. 26 jan. 1798 i Torsåkers s:n, son af
bonden Mauritz Olofsson. Stud. i Upsala vt. 1819, prastv. i Hsand 11 aug.
1822 till huspredikant hos generallöjtnanten Georg von Jägerhorn, där han
stannade till I juli 1824. Under samma tid tjänstgjorde han äfven ett
halft år ss. vice komm. i Maria Magdalena församl. i Sthlm, 6 veckor så¬
som vice past. i Danviks hospital och Siklaö församl. samt 3 veckor ss.
vikar. predikant vid Södra korrektionshuset. Vik. kateket vid Stor¬
kyrkoförsaml. I juli 1824, ordin. kateket 8 febr. 1825, tillika fran d. 22
mars 1825 vikarierande kollega i Jacobs hégre apologistskola, darjamte
fran 28 nov. 1826 andre adjunkt at pastor primarius. Aflade past. ex. i Up¬
sala 6 dec. 1828. Utn. till komm. i Hedvig Eleonora férsaml. 1829, tilltr.
maj 1833, hvilken tjanst han bekladde till sept. 1837, da han tillträdde
Sundsvalls pastorat, hvarå han erhållit fullmakt 14 juli s. 4." Inspektor
för därv. skola 31 aug. 1838, honorarie prost 14 sept. s. å., predikant vid
prästmötet i Hsand 1839. Prosten Salén hade ett briljant hufvud, ett
skämtsamt lynne, var framstående talare och stilist. Hans predikningar
voro utarbetade i ett för tiden utmärkande blomsterrikt språk. Ifrade
för nykterhet och utvecklade stort nit i sin församling, där han verkade
som khde i 44 år, men kunde ej hindra att åtskilliga sekter, förnämli¬
gast baptismen, mer och mer utbredde sig och vunno anhängare i staden.

1 I poetiska kalendern Jungfrun i det gröna för 1839 har C. F. Dahlgren intagit ett kväde
»Till komminister Salén, då han erhöll pastorat», där förf., efter att ha skämtsamt skildrat hans

föregående verksamhet, afslutar det hela sålunda:

Men Nornan nu vände på bladet,
Sundsvall, ja Salén, han skall ha det.
Så stod det i boken hon bar.

En lapp-prest väl trollade litet,

Dock fåfängt den gången var nitet,
Du knep det och det som en karl.