OCR Output

STÖDE 23

[Litt.: M. N. Nordenström, Utkast till Beskrifning öfver Stöde socken författad
1769 (tr. i J. Nordlander, Norrl. saml, 2). — H. Cornell, En medeltida anteckningsbok
från Stöde (i Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1918, s. 97).]

KYRKOHERDAR.

1. Johan Christoffer Ruuth (1859—99), f. i Hede prastgard
9 febr. 1823. Féraldrar: khden J. C. Ruuth och Elisabet Marg. Norden¬
ström. Fadern hade aflidit fore hans fédelse och modern dog da han var
2 %/, ar. De föräldralösa barnen utplanterades bland hjalpsamma slak¬
tingar, och Johan Christoffer upptogs af sin moster Anna Marta Norden¬
strom, g. m. komm. i Stöde Anders Hasselgren, och han blef sålunda till
sist kyrkoherde i den församling, i hvars lilla kapellansgård han växte
upp och vann sin första uppfostran. Stud. i Upsala vt. 1842, prästv.
29 juni 1846 till komm. adj. i Långsele, tjänstgjorde senare på året ss.
tillf. past. i Häggdånger och past. adj. i Berg, dar han, ss. v. pastor kvar¬
stannade större delen af år 1848, vidare past. adj. i Lit 1849—5z2, v. past.
i Nora juni—nov. 1852; förordn. att biträda högv. biskopen som pastor
i Hsands stad 17 nov. 1852, högmässopred. i Hsand med past. vård. 11 febr.
1853; aflade past. ex. 20 juli 1858; utn. i nåder till khde i Stöde pastorat
4 juni 1859, tilltr. genast; v. kontr. prost i Medelpad från början af år
1888, ordin. kontr. prost 27 juni s. å., erhöll på begäran afsked från nämnda
befattning vid 1896 års slut. Var närvarande vid jubelfesten i Upsala
1893. LNO 1889. De första åren af hans verksamhet såsom khde voro
särskildt besvärliga, enär vid tillträdet ännu ingen prästgård var uppförd
och den gamla komministergården året förut nedbrunnit. År 1874 in¬
gick han med ansökan till K. M:t, att den inom Ede by belägna delen af
prästbordet måtte få från bostället säljas och årliga räntan å köpeskil¬
lingen uppbäras af khden i Stöde, enär jorden ej kunnat på antagliga vill¬
kor utarrenderas, men detta vann ej K. M:ts bifall. Han var en kraftfull,
outtröttlig herde och hade glädjen och tillfredsställelsen att under de 40
åren han styrde och ställde här i församlingen se den mer och mer förkofras
så i andligt som i socialt och ekonomiskt afseende. Afled 27 juli 1899.
Några drag från hans verksamhet äro tecknade af hans måg professor d:r
Wide i en tryckt minnesruna.’ Prostens portratt, malat i olja af prof. Axel
Jungstedt, ar skankt till kyrkan af arfvingarne.

G. 1) ®/. 1853 i Bodums prastg. m. Ulrika Brandell, t. / 1827, dotter af
komm. P. Brandell i Ullanger, + i Stéde 1/5 1867;

1 Johan Christoffer Ruuth. Minnesruna av A. G. Wide, Sundsvall 1921.