OCR Output

STÖDE oY

Barn: Olof Anton, f. i Njurunda ??/; 1847, skrifvare och advokat, t; Bror
Richard, £. */; 1850, sléjdare, + i Stugun 7/5 1923; Anna Mathilda, {. ™/3 1854,
+ i Holm 2/5 1859 af scharlakansfeber; Albert, f. i Holm 12/7 1861, boende i Stugun,
sysslat med hushållsarbete och slöjd.

3. Axel Nilsson (1895—1908), utn. khde i Stugun 16 dec. 1893,
tilltr. här I maj 1895 och installerades 26 s. månad; tilltr. 1908 Långsele
pastorat, se Långsele.

4. John August Palmer (1908—14), utn. khde i Stugun 20
juni 1908, tilltr. genast; utn. khde i Alsen 10 jan. 1914, se Alsen.

KOMMINISTRAR I BORGVATTNET.

1. Per Johan Strindberg (1876—83), utn. komm. i Borgvatt¬
net 3 juli 1876, tilltr. 1 sept. s. a.; tilltr. komm. i Hasjé 1 maj 1883, sist
khde i Fors n. 2.

2. Karl Johan Nordén (1884—89), v. komm. i Borgvattnet
28 juni 1883, har befullm. komm. 16 julis. a., tilltr. 1 maj 1884, tilltr. komm.
i Ratan 1 maj 1889, se Berg.

3. Anders Holmer (1892—1900), hitkom som v. komm. i Borg¬
vattnet I maj 1891, befullm. komm. 18 febr. 1892, tilltr. 1 mars s. 4.,
utn. komm. i Haggenas 27 aug. 1808, tilltr. 1900, se Lit.

4. Per Hedlund (1900—o9), se khdar i Torp.

STYRNAS, se BOTEA.

STODE.
(Medelpad.)

Socknen utgjorde i början af 1300-talet ett själfständigt pastorat. Detta framgår
dels af uppbördslängden öfver den s. k. sexårsgärden 1314, enligt hvilken årsafgiften
for Stodhi var 4/2 mark (DS 3, n. 1946), dels af 1316 ars taxa for lésen af arke¬
biskop Olof Björnsson pallium, däri (kyrkans bidrag uppgick till samma och prästens
till dubbla beloppet (DS 3, n. 2043). Församlingen lades antagligen redan under
1300-talets senare hälft som annex under Tuna gäll, åtminstone intog den bevisligen
denna ställning år 1425 och behöll den, ända till dess en kungl. förordning af 9 nov.