OCR Output

20 STUGUN

[Litt.: N. Hamberg, Stuguns gamla kyrka (m. afbildn. i Jämten 1916). — Gi Je
Hasselberg, Några ord om uppkomsten af Stugu socken (i Från ådalar och fjäll, årg. 1919).
— J. Lindstrém-Saxon, Jämtlands läns kyrkor i ord och bild, Östersund 1903.]

Prästerskapet i Stugun före 1873, se Ragunda.

KYRKOHERDAR.

1. Claes Nathanael Svanström (1874—77), f. 25 dec. 18341
Ramsele, son af s. m. adj. Nathanael Svanstrém och Eva Charlotta Bjér¬
ner. Fadern var klockareson fran Umea stad och afled 1836. Sonen blef
stud. i Upsala vt. 1856, prastv. 27 dec. 1859 i Sthm till komm. adj. i Lill¬
herrdal, forordn. till v. pastor i Sveg 6 mars 1861 under 3 man., hvilket
förordn. följ. 24 apr. förnyades efter då inträffad khdeledighet, därjämte för¬
ordnad att uppehålla komm. tjänsten i Lillherrdal; befullm. kapellpred.
och skollärare i Linsell sept. 1861, ditflyttade 19 okt. s. å. Innehade
förordn. som pastor i Sveg sommaren 1864 och sommaren 1870, t. f. pastor
i Lillherrdal 30 nov. 1870, komm. i Svegs pastorat från I maj 1871, då den
nya löneregleringen trädde i verket. Såsom enda sökande utn. khde i
Stuguns nya pastorat 13 mars 1874, sedan K. M:t ogillat öfver utnäm¬
ningen anförda besvär, tilltr. I maj s. å. Afled af bröstsjukdom 20 jan.
1877. Lär i början af sin prästerliga verksamhet lutat starkt åt Schar¬
tauismen, men behöll däraf senare ej mer än det, som var godt. En
trogen och nitisk lärare, mycket saknad vid sin bortgång. (Edwall, Minnes¬
ord vid prästmötet 1877.)

G. 1/8 1871 m. Hulda Vilhelmina Albertina Carlman, f. i Sthm 92/9 1845,
omg. 13/; 1882 m. khden Axel Fredr. Hammarström i Långsele.
Barn: Erland Nathanael, f. i Linsell 7/s 1872, fil. kand., komm. i Graninge

1912; Gustafva Maria, £. %/7 1874.

2. Olof Nordborg (1879—93), f. 2 nov. 1819 i Bjuråker, Hälsing¬
land, modern småskollärarinnan Margareta Olofsdotter, död i Stugun
3 dec. 1879. Stud. i Upsala vt. 1842, prästv. 21 dec. 1844 till past. adj. i
Njurunda, t. f. pastor därstädes 4 apr. 1855, tillika v. komm. och va¬
kanspred. 22 aug. s. 4.; v. kapellpred. i Holm af Indals past. i maj 1857,
ordinarie kapellpred. darst. aug. 1859, tilltr. 1860, efter att i sept. foreg.
ar aflagt past. ex.; befullm. khde i Stugun 25 juni 1878, tilltr. I maj 1880,
men öfvertog tjänsten på förordnande 1 maj 1879. Afled 25 maj 1893.

G. i Hsand 13/1 1846 m. Anna Marta Akerlund, f. 19/. 1818 i Torsaker,

afled i Stugun °/2 1892.