OCR Output

Konunseens Belallninshafvandes 1 Västerhottens län
Kungörelser

år 1907. å

Ser. B. Landskansliet. N:ris 98—103.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 98: BE: A. Sandström : och J. Jonsson i Böle hafva
anhållit om förordnande för Förste Landtmätaren H. J. Norrman
att verkställa laga klyfning å soldattorpen N:ris 41 Tegström och

42 Stralström i Västertegs by, Umeå socken; Och varder, jäm¬
like 1808 I Kungl. Ma: ts förnyade nådiga skiftesstadga den 3
November 1866, i anledning häraf öfriga vederbörande, dem för¬
rättningen angå kan, härens förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom ocn dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättnings¬
man; åliggande det kronolänsmannen i Umeå södra distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde soc¬
kens kyrka.

Uppläses 1 kyrkorna inom Nysätra tingslag.
N:o 99. Författningsenligt intages följande
»Kun&oörelse.

Tisdagen den 2 nästkommande juli kl. 10 f£. m. förrättas
å tingsstället vid Nysätra kyrka exekutiv auktion å dels från J. L.
Lundmark utmätta lägenheten Rangelmyran, afsöndrad från ?/s2
mtl Ånäset N:o 3 i Nysätra socken, och !/s2 mtl Ånäset N:o 4,
dels å Jonas Edvard Granström tillhöriga, gemensamt intecknade ¬
1/16 mtl Ånäset N:o 4.

Fastigheterna beskrifvas sålunda:
1:0) torplägenheten är bebyggd med stugubyggning, indelad