OCR Output

STUGUN 17

KOMMINISTRAR.

1. Jon Bergstrandh (1873—93), f. 11 dec. 1836 i Bergs s:n,
son till torparen Olof Jonsson och Helena Olofsdotter. Stud. i Upsala
ht. 1859. Efter att vt. 1865 afl. dimissionsex. och 12 maj 1866 undergått
prästexamen, prästv. i Upsala 27 maj 1866, förordn. till v. komm. i Ref¬
sunds pastorat. Komm. i Hede-Vemdalen 3 aug. 1870 och som ende
sökande utn. till komm. i Alanäset 29 maj 1873; tillika t. f. pastor i Ström
sommaren 1874. Redan som student bar han yfvigt helskägg. Var rätt
beläst och litterärt intresserad, liksom ock vän af hembygdsforskningen.
De ytterst små inkomsterna hade han hopp att få förbättrade genom
prästbordets blifvande skogsafkastning, men han afled före ärendets
afgörande. Afled 10 maj 1893.

G. 1/3 1883 m. Carolina (Lilly) Maria Zetterstrand, f. 20/7 1851, dotter af
regem.läkaren Fredr. Aug. Z. och Carolina Amalia Höijer; som änka bosatt i
Upsala. ; :

Barn: Olof Fredrik, £. °/7 1885, stud. 1904, fil. kand., Maria Helena, f. ?*/s
1887, fil. kand., g. 4/9 1914 m. larov.adj. fil. lic. Erik David Valdemar Dalén;
Brita Amalia, f. **/7 1889; Anna Kristina, f. 17/5 1891, ¢ 18/2 1905.

Tr.: Bidrag till Alanas sockens historia (i JFT 4 s. 16.)

2. Karl Olof Hasselgren (1896— ), f. i Lockne 26 sept.
1861. Föräldrar: komm. Olof Hasselgren i Haggenas. Mogenhetsex. i
Östersund 25 maj 1881; stud. i Upsala ht. s. å. Efter där aflagda ex.
1886—9g0 prastv. i Hsand 6 juni 1890 och forordn. komm. adj. hos fadern
_1 Haggenas; tjanstgjorde en kortare tid 1893 i Alanäset förrän han utn.
till ordn. komm. 8 aug. 1894, tilltr. I maj 1896.

G. 3/9 1896 m. Linnea Sundeman, f. i Alanäset 20/13 1875, dotter af inspek¬
toren Ivar Sundeman och Marta Johansson.
Barn, alla födda i Alanäset: Märta, f. 19/, 1897, folkskolelararinna, g. 24/,

1924 m. folkskollararen Pelle Olsson i Östersund; Anna, f. "/1 1899, genomgått

kurs vid hushallsskolan i Upsala; Olof, f. 28 / 5 1900, anställd hos Ångermanälfvens

timmertummningsförening; Karl Ivar, f. 8/1 1902, apotekselev i Sundsvall;

Uno Teofron, f. 1/5 1907, studerande i Sundsvalls elem. larov.; Tilly Tyra Linnea,

f. 25/4 1909; Vera Kristina, f. 27/19 1910, elev i Sundsvalls larov. f. flickor.

STUGUN
med BORGVATTNET.
-(Jämtland.)
Första upprinnelsen till denna församling — en bland de få af äldre datum,

hvars utveckling kan följas ända från begynnelsen — var ett hospitium, s. k. själa¬

2— 25387. Härnösands stifts herdaminne. Del IV.